PŘEHLED AKTUALIT  (HISTORIE)

 

2021

 

Každoroční přehled výběrového šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků si nyní můžete prolistovat v kompletní elektronické podobě v adresáři Publikace, Prezentace – Výsledky výběrového šetření – rok 2019. Kapitoly zpracované podle různých hledisek pohledu obsahují vedle odborných textů také podrobné tabulky a grafy. Šetření v roce 2019 se účastnilo 1 359 zemědělských podniků. (vloženo: 23. 2. 2021)

 

Zajímavosti z FADN budete moci sledovat v novém občasníku, jehož první vydání s názvem „Ekonomika zemědělských podniků v ČR a zemích EU“ je dostupné také v elektronické formě v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 16. 2. 2021)

Ve dnech 8. a 9. února 2021 jsme se zúčastnili prvního workshopu FSDN, jehož organizátorem bylo DG.AGRI při Evropské komisi. Evropskou komisí zveřejněná strategie Farm to Fork zahrnuje transformaci sítě FADN na systém FSDN (Farm Sustainable Data Network). Cílem videokonference s více než 150 účastníky byla výměna informací, které jsou potřebné pro úspěšné provedení této změny. (vloženo: 10. 2. 2021)

V týdeníku Zemědělec (č. 05/2021) byl publikován článek „Důchod v zemědělství poklesl“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2020 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Anna Prajerová). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 3.2.2021)

V lednovém čísle časopisu Agromanuál (1/2021) byl 15. 1. 2021 uveřejněn článek „Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce“, jehož autory jsou naši kolegové Ing. Z. Fuksová, Ph.D. a Mgr. T. Vintr. Článek popisuje rozdíly v aplikaci NPK a jeho výsledné bilanci v rámci podniku u vybraných výrobních zaměření a odhad jejich celoroční pokryvnosti půdy. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 18. 1. 2021)

Kontaktní pracoviště FADN zpracovalo pro MZe Tiskovou zprávu o vývoji zemědělské ekonomiky v roce 2020. Zpráva byla zveřejněna 12. ledna 2021 na portálu www.eagri.cz. Tisková zpráva obsahuje předběžný odhad zemědělské produkce, náklady a vývoj podnikatelského důchodu. (vloženo: 13. 1. 2021)

 

 

2020


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2020 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 18. 12. 2020)

Ve Zpravodaji Regionální agrární komory z prosince 2020 vyšel článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků na základě dat FADN“. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 7. 12. 2020)

Data za účetní rok 2019 byla odeslána na pracoviště DG AGRI v Bruselu 30. 11. 2020. (vloženo: 2. 12. 2020)

V pátek 27. listopadu 2020 se uskutečnilo 26. zasedání skupiny Farm Level Analysis při OECD, do kterého jsou zapojeni také pracovníci Kontaktního pracoviště FADN. S ohledem na stále platná opatření proti šíření nemoci Covid-19 se zasedání uskutečnilo opět formou videokonference. Jednání se zúčastnilo 65 zástupců ze zemí EU, Evropské komise, Austrálie, Koreje, Japonska, USA, Ruska. Setkání bylo naplánováno na závěr dvouletého období pracovního programu Výboru pro zemědělství OECD na roky 2019-20 a před zahájením nového pracovního programu na období 2021-2022. Jedním z hlavních témat, kde má svoje aktivní zapojení i naše pracoviště, byla produktivita farem (Dynamics of farm performance and policy effects). Dalším významným tématem byla diskuse o zjišťování ukazatelů souvisejících s životním prostředím a trvalou udržitelností. (vloženo: 1. 12. 2020)

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “Farm outcomes based on cluster analysis of compound farm evaluation“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (10): 435–443). Článek popisuje výzkum vnitřní struktury českých zemědělských podniků rozdělených pomocí shlukové analýzy na základě vícekriteriálního hodnocení. (vloženo: 29. 10. 2020) 

V úterý 6. 10. 2020 se online formou uskutečnilo 206. zasedání Komunitního výboru pro FADN. (vloženo: 7. 10. 2020)

V pondělí 5. 10. 2020 se uskutečnila mezinárodní videokonference pracovní skupiny Typology Workgroup, jejímiž členy jsou pracovníci FADN CZ. Cílem jednání bylo otevření diskuse o možných změnách v současné podobě zemědělské typologie. Koordinátorem prací je úsek Zemědělská ekonomika DG AGRI v Bruselu. (vloženo: 6. 10. 2020)

V týdeníku Zemědělec (č. 34/2020) byl dne 17. srpna 2020 publikován článek „Výsledky ekologického zemědělství“, který informuje o strukturálních charakteristikách a ekonomických výsledcích ekologicky hospodařících podniků v ČR ve srovnání s konvenčními podniky v roce 2018, a to celkem i podle výrobních zaměření: polní výroba, smíšená výroba, produkce mléka a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (skot, ovce, kozy a ostatní). Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Lenka Tumová a Zuzana Fuksová. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 19. 8. 2020) 

V týdeníku Zemědělec (č. 28/2020) byl dne 7. července 2020 publikován článek „Výsledky podniků s produkcí mléka“. Autorky Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová a Ing. Jana Večeřová zde prezentují informace o výsledcích hospodaření podniků zaměřených na produkci mléka na základě šetření FADN. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 27. 7. 2020)

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek „Drivers of farm performance in Czech crop farms“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (7): 297-306). Článek popisuje analýzu podniků polní výroby, které jsou součástí šetření FADN, na základě multidimenzionální klasifikace s ohledem na zvolená kritéria. Podle výsledků jsou pak podniky rozděleny do tří skupin, u nichž je hodnocena udržitelnost, inovace, technologie, diverzifikace a individuální charakteristiky. Analýza navazuje na metodiku multidimenzionálního hodnocení OECD. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (Ing. V. Kostlivý, Dr., Ing. Z. Fuksová, Ph.D. a Ing. T. Rudinskaya, Ph.D.). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 2. 7. 2020)

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl zveřejněn článek „Trade-off between the economic and environmental sustainability in Czech dual farm structure“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (6): 243-250). Článek se snaží vycházet z jedinečného multikriteriálního hodnocení zemědělských podniků za účelem porovnání kompatibility ekonomických a environmentálních cílů. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (prof. Ing. Jindřich Špička Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Jana Macháčková) ve spolupráci s ČZU (Ing. Renata Aulová Ph.D.). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 24. 6. 2020)

V pondělí 15. 6. 2020 se uskutečnila mezinárodní videokonference pracovní skupiny Typology Handbook Workgroup, jejímiž členy jsou i pracovníci FADN CZ. Cílem pracovní skupiny je aktualizace příručky pro výpočet typologie podniků. Důležitým prostředkem pro výpočet typologie a standardního výstupu podniků je stanovení koeficientů standardního výstupu, které budou v letošním roce ve všech státech EU aktualizovány. V průběhu konference byly diskutovány poslední připomínky k aktuální verzi příručky Typology Handbook, které budou zapracovány a finální verze bude postoupena ke schvalování nejprve v rámci komunitního výboru FADN EU a následně i Komisí EU. Koordinátorem prací je úsek Zemědělská ekonomika DG AGRI v Bruselu. (vloženo: 17. 6. 2020) 

V červnovém vydání časopisu Zemědělec (25/2020) byl publikován článek „Hospodaření podniků polní výroby“. Autorky Ing. Zuzana Fuksová a Ing. Monika Hlaváčová prezentují informace o charakteristice, produkci a jejím složení, nákladech a výsledcích hospodaření podniků v roce 2018 ve vztahu k jejich ekonomické velikosti. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 16. 6. 2020)

6. června 2020 proběhlo za účasti pracovníků Kontaktního pracoviště FADN 25. zasedání skupiny Farm Level Analysis při OECD. Jednání, které bylo vedeno formou videokonference, se zúčastnilo téměř 50 účastníků. Zastoupeny byly země EU, Evropská komise, OECD, Kanada, USA, Nový Zéland, Korea, Austrálie, Chile. Klíčovým tématem bylo projednání metodických přístupů projektu Farm performance dynamics and policy effects, do kterého je naše pracoviště zapojeno. (vloženo: 8. 6. 2020)

Článek „Podniky s živočišnou výrobou“ byl otištěn v prvním květnovém čísle týdeníku Zemědělec (19/2020). Autoři Ing. Lenka Varhaníčková a Ing. Jarmil Mlčák Vám v článku přiblíží výsledky a meziroční změny u podniků zaměřených na chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 6. 5. 2020)

V týdeníku Zemědělec (č. 16/2020) byl dne 14. dubna 2020 publikován článek „Hodnocení podniků smíšené výroby“, který informuje o strukturálních charakteristikách a ekonomických výsledcích zemědělských podniků výrobního zaměření smíšená výroba na základě šetření FADN v meziročním srovnání 2017/2018. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 16. 4. 2020)

Publikační výstup o nově vytvořené metodice hodnocení zemědělských podniků na bázi dat FADN byl zveřejněn v odborném časopise Zemědělská ekonomika pod názvem "Multicriteria assessment of Czech farms" (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (3): 101–111). Jedná se o jeden z výsledků projektu Kontaktního pracoviště FADN v rámci interního výzkumu ÚZEI. (vloženo: 2. 4. 2020)

Ve dnech 3. 3. a 4. 3. 2020 proběhlo na našem pracovišti dvoudenní jednání se zástupci slovenského FADN. (vloženo: 5. 3. 2020)

V Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 07/2020) byl dne 10. února 2020 publikován článek „První odhady důchodu v zemědělství“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Kristina Iglićová). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 17. 2. 2020)

Výsledky šetření FADN CZ za rok 2018 byly zpracovány a prezentovány na webových stránkách FADN CZ  zde  (vloženo  12. 2. 2020)

Ve dnech 20. 2. a 26. 2. 2020 se konalo školení tazatelů šetření FADN 2019. (vloženo: 27. 2. 2020)

9. ledna 2020 představil ministr zemědělství Miroslav Toman odhad hospodářských výsledků českého zemědělství v roce 2019, který byl zpracován Kontaktním pracovištěm FADN při ÚZEI.    Tisková zpráva na webu MZe zde.   (vloženo: 10. 1. 2020)

 

 

2019


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2019 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 20. 12. 2019)  

Zástupci FADN se zúčastnili mezinárodní konference „The 2019 EU Agricultural Outlook Conference: Sustainability from farm to fork“, která se konala ve dnech 10. - 11. prosince 2019 v Bruselu. Hlavním tématem byla trvalá udržitelnost potravin a zemědělství, včetně představení zemědělského výhledu do roku 2030. (vloženo: 13. 12. 2019)

V týdeníku Zemědělec (č. 49/2019) byl dne 2. prosince 2019 publikován článek „Hodnocení agrárních podniků“, který informuje o výsledcích zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 4. 12. 2019)

Data za účetní rok 2018 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 28. 11. 2019. (vloženo: 29. 11. 2019)

Dne 26. 11. 2019 se naši kolegové zúčastnili konference „Outlook 2020 – Economic Outlook for Irish Agriculture“, která proběhla v irském Ashtown u Dublinu. Prezentace obsahovaly informace o vývoji irského zemědělství v minulých letech, aktuálních výsledcích, odhadovaných výsledcích za rok 2019 a předpovědi pro rok 2020. (vloženo: 28. 11. 2019)

V informačním zpravodaji Agrární komory ČR nazývající se AGRObase byl dne 25. listopadu 2019 publikován článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce 2018 na bázi FADN“, který seznamuje odbornou veřejnost s výsledky zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 26. 11. 2019)

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnilo 16. zasedání Národní komise FADN CZ.  (vloženo 7. 11. 2019) 

Ve dnech 28. – 29. 10. 2019 se pracovníci FADN zúčastnili 24. pracovní skupiny OECD FLA v Paříži.  Předmětem jednání bylo sdělení výsledků z projektů účastnících se zemí, stavu prací na společném projektu OECD FLA a projednání dalšího směřování v letech 2020-2021. V části věnované strukturálním záležitostem přednesl Vladimír Kostlivý příspěvek na téma "Struktura a produkce podniků ekologického zemědělství ve FADN ČR v období 2011-2018", včetně vývoje technické efektivnosti ekologických podniků výrobních zaměření živočišné výroby v období 2011-2016. (vloženo: 31. 10. 2019)

6. – 9. 10. 2019 proběhl 27. mezinárodní workshop PACIOLI, který byl poprvé za své dlouholeté existence pořádán s podporou Kontaktního pracoviště FADN v Praze. Na slavnostním zahájení pronesl úvodní slovo pan Vlastimil Zedek (MZe), pan Štěpán Kala (ředitel ÚZEI), pan Josef Hanibal (vedoucí Kontaktního pracoviště FADN) a pan Hans Vrolijk (organizátor workshopu, LEI, Nizozemí). Odbornou část zahájili dvě prezentace připravené pracovníky FADN CZ. Pan Marek Novák přednesl prezentaci o českém zemědělství s názvem „Czech Agriculture From The Perspective Of FADN“ a pan Vladimír Kostlivý informoval o ekologickém hospodaření prezentací „Czech Organic Farming – Structure And Production In FADN 2011-2017“. (vloženo: 10. 10. 2019)  

Ve dnech 1. – 3. 10. 2019 se pracovníci FADN zúčastnili v Bruselu jednání pracovní skupiny Typology Handbook, která má za cíl aktualizaci příručky pro stanovení typologie podniků, a pravidelného zasedání Komise EU pro FADN. Součástí zasedání bylo schválení dodatku nařízení (EU) 2015/220, který upravuje definici a zařazení některých položek dotazníku, zavádí od účetního roku 2021 dodatečnou platbu za včasně odeslané podniky s vysokou kvalitou dat a upravuje prahovou hodnotu podniků a počet podniků nezbytných pro šetření v České republice a v Dánsku. V ČR se od roku 2020 zvyšuje prahová hodnota Standardního výstupu podniků na 15 000 Euro a snižuje minimální počet podniků na 1 282. (vloženo: 4. 10. 2019)  

6. – 9. 10. 2019 proběhne mezinárodní workshop PACIOLI, který je poprvé pořádán s podporou Kontaktního pracoviště FADN v Praze. Na slavnostním zahájení pronese úvodní slovo státní tajemník MZe pan Jan Sixta, ředitel ÚZEI pan Štěpán Kala a vedoucí Kontaktního pracoviště FADN pan Josef Hanibal. Odbornou část zahájí dvě prezentace připravené pracovníky FADN CZ. Pan Marek Novák přednese prezentaci s názvem „Czech Agriculture From The Perspective Of FADN“ a pan Vladimír Kostlivý bude informovat o „Czech Organic Farming – Structure And Production In FADN 2011-2017“.

Na základě smlouvy o spolupráci s ČSÚ bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru šetření FADN pro potřeby SZÚ. Předběžné výsledky vybraných ukazatelů za účetní rok 2018 byly předány 15. 8. 2019 Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Jednalo se o údaje fyzických a právnických osob přepočtené na roční pracovní jednotku (AWU).  (vloženo: 29.8. 2019) 

V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 28/2019) byl dne 8. července 2019 publikován článek „Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat“, který seznamuje odbornou veřejnost s vývojem nového projektu FADN na zjednodušení sběru dat zemědělských podniků do šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN
(Ing. Jana Macháčková, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Josef Hanibal). (vloženo: 10. 7. 2019)

Dne 19. června 2019 proběhlo v Bruselu 204. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis projednávaných témat je v adresáři „DG AGRI, řídící komise FADN EU“. (vloženo: 20. 6. 2019)

Ve 20. čísle týdeníku Zemědělec byl uveřejněn další ze série článků o ekonomice zemědělských podniků, která vychází z dat šetření FADN. Tentokrát byly jeho tématem podniky ekologického zemědělství. Shrnuje základní charakteristiky a vývoj v letech 2011-2017. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.
 (vloženo: 14. 5. 2019)

„Podniky zaměřené na produkci mléka“ je název dalšího z článků o hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 na základě dat FADN. Ekonomika výroby mléka se vlivem vyšší realizační ceny mléka, zvyšující se produkce mléka a v neposlední řadě v důsledku výše čerpaných dotací v roce 2017 výrazně zlepšila. Článek vyšel v týdeníku Zemědělec č. 19 dne 6. 5. 2019, autorkami jsou Ing. Martina Döbertová a Ing. Světlana Lamprechtová. Je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo 7. 5. 2019)

V mezinárodním recenzovaném časopise Agricultural Economics, 2019 (4) (Zemědělská ekonomika), vydávaném Českou akademií zemědělských věd (ČAZV), byl publikován článek pracovníků FADN, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Ing. Zuzany Fuksové Ph.D. prezentující výsledky interního výzkumného projektu ÚZEI (IVP 1295/2017). Článek "Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms" se zabývá vlivem podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství, analýzou jejich technické efektivnosti v porovnání s konvenčními farmami výrobních zaměření s živočišnou produkcí. PDF v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 3. 5. 2019)

V rámci série článků o ekonomice zemědělských podniků publikované v týdeníku Zemědělec byl v čísle 18 (z 29. 4. 2019) zveřejněn třetí díl s názvem Podniky zaměřené na polní výrobu. Článek shrnuje meziroční srovnání obecných charakteristik a ekonomických ukazatelů v letech 2016 a 2017 v tomto výrobním zaměření. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Petra Bílá. Článek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 30. 4. 2019)

Další článek s názvem „Podniky se zaměřením na chov skotu“ vyšel v týdeníku Zemědělec č. 17 (dne 23. 4. 2019). Autory jsou Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Jarmil Mlčák. Článek hodnotí meziroční vývoj ekonomických ukazatelů za období 2016-2017 u podniků specializovaných na chov skotu. Je k dispozici v adresáři Publikační činnost (vloženo: 24. 4. 2019)

V týdeníku Zemědělec vychází od 8. 4. 2019 série článků, které jsou zaměřeny na analytické zhodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN, kteří čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN. Články jsou k dispozici v adresáři Publikační činnost.. (vloženo 9. 4. 2019)

Ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2019 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2018. (vloženo: 1. 3. 2019)

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek „Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN“, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů. Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 7. 1. 2019)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2018. (vloženo: 4. 1. 2019)

 

 

2018


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2018 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 21. 12. 2018)

V prosinci 2018 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2017“. (vloženo: 18. 12. 2018)

Mezinárodní konference „The 2018 EU Agricultural Outlook Conference: The future of food and farming: food for thought“ se konala ve dnech 6. - 7. prosince 2018 v Bruselu. Hlavním tématem byla inovace a digitalizace v zemědělství a byl představen nový odhad vývoje zemědělství v EU do roku 2030. Zúčastněné zástupkyně FADN CZ získaly cenné informace pro interní projekty IDP 1129 a IVP1281. (vloženo: 10. 12. 2018)

Dne 5. 12. 2018 se konalo v ÚZEI zasedání Ekonomické komise Agrární komory ČR. Na zasedání vystoupil Ing. Josef Hanibal s prezentací Výsledky šetření FADN za rok 2017, kde zhodnotil ekonomické výsledky zemědělských podniků podle jednotlivých typů výrobního zaměření u podniků právnických a fyzických osob. Proběhla diskuse k návrhu zvýšení hranice ekonomické velikosti pro sběr dat FADN pro příští období. Dále vystoupil Ing. Jiří Hrbek z ČSÚ s prezentací na téma Spotřeba potravin. (vloženo: 6. 12. 2018)

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2018“ dne 27. 11. 2018 v Betlémské kapli v Praze se konala mezinárodní ekonomická konference s názvem Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Na konferenci byla Ing. Hanibalem přednesena prezentace "Mezinárodní porovnání ekonomik velkých zemědělských podniků ČR a vybraných zemí". (vloženo: 28. 11. 2018)  

21. - 23.11. 2018: Zástupkyně FADN CZ navštívily oddělení „Agriculture Accountancy Department“, které zaštiťuje organizaci FADN v Polsku. Konzultovaly zde klíčové problematiky fungování FADN a také metodiku vícekriteriálního hodnocení zemědělských podniků, která je předmětem interního výzkumného projektu.
(vloženo: 26. 11. 2018)

Data za účetní rok 2017 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 16. 11. 2018.  (vloženo: 19. 11. 2018)

15. - 16. 11. 2018 byli zástupci FADN CZ přítomni na jednání pracovních skupin OECD. První den se zúčastnili společného semináře pracovních skupin OECD APM (Agricultural Policies and Markets) a FLA (Farm Level Analysis). Následujícího dne se konalo 22. zasedání pracovní skupiny FLA. Zástupce pracoviště FADN, Dr. Ing. Vladimír Kostlivý, prezentoval příspěvek o uplatnění postupů a metodik projektu „Drivers of Farm Performance“ na datech FADN ČR za období 2005 – 2015 u podniků polní výroby. (vloženo: 19. 11. 2018)

Dne 15. 11. 2018 byl uskutečněn seminář u Ing. Zdeňka Moce – soukromého zemědělce, zabývající se pěstováním převážně zeleniny a obilí. Semináře se zúčastnilo několik pracovníků z FADN. Program semináře byl zaměřen na administrativní zatížení zemědělce, výrobní a ekonomické výsledky jeho podniku, včetně ukázek v terénu. V odpoledních hodinách proběhla exkurze ve sklenících Ing. Tomáše Valtra, kde pěstují převážně hrnkové květiny. (vloženo: 16. 11. 2018)

Dne 14. 11. 2018 se uskutečnilo  15. zasedání Národní komise FADN CZ.

Dne 24. – 25. 10. 2018 proběhlo v Bruselu 203. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis projednávaných témat je v adresáři „DG AGRI, řídící komise FADN EU“. (vloženo: 26. 10. 2018)

Zástupci kontaktního pracoviště FADN se v Budapešti zúčastnili 26. Pacioli workshopu konaného ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2018.  Ing. Zuzana Hloušková prezentovala první zjištěné výsledky interního výzkumného projektu „Multi-dimensional evaluation of Czech FADN farms“, které mají za cíl přispět k hodnocení celkové trvalé udržitelnosti českého zemědělství a zemědělských podniků. (vloženo: 5. 10. 2018)

V časopise Úroda (9/2018) byl publikován příspěvek „Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016“, který shrnuje složení produkce rostlinné výroby, efektivitu hospodaření podle ekonomické velikosti podniku a hlavní složky nákladů. Článek Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018. (vloženo: 10. 9. 2018)

Země živitelka 2018
Ve dnech 23. – 24. 8. 2018 budou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN CZ v hlavním pavilonu T na výstavišti v Českých Budějovicích zodpovídat Vaše otázky s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o síti FADN v ČR. (vloženo: 21. 8. 2018)

Od dnešního dne (20.8. 2018) jsme pro Vás i na Facebooku. Budeme rádi, když nás budete sledovat. Dozvíte se zajímavé informace o pořádaných akcích, o výstupech naší činnosti i o způsobech, jakými je možné využít síť FADN právě pro Vaše podnikání. A nejen to, ale i mnoho dalšího. Vaše FADN

Dne 28. 6. 2018 proběhl v ÚZEI interní seminář, jehož obsahem bylo seznámit přítomné s desetiletou činností pracovní skupiny OECD Farm Level Analysis Network a s projektem "Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem". Pracoviště FADN ČR je do tohoto projektu aktivně zapojeno. V rámci semináře byly prezentovány výsledky 1. etapy projektu a podrobněji pak části případové studie hodnotící produktivitu a technickou efektivnost farem České republiky výrobního zaměření produkce mléka. Jedná se o empirické využití dat FADN z období 2005-2015, projekt je dvouletý s termínem ukončení v listopadu 2018.

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly v příspěvku „Ekonomika ekologických farem“ publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011–2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018. (vloženo: 26. 6. 2018)

4. 6. - 5. 6. 2018 se zástupci FADN CZ zúčastnili 21. zasedání sítě Farm Level Analysis při OECD, která je zaměřena na analýzy na podnikové úrovni. Zejména se diskutoval první výstup projektu analyzující faktory, které ovlivňují výkonnost zemědělských podniků. Do řešení tohoto projektu je aktivně zapojeno Kontaktní pracoviště FADN.

Dne 23. – 24. 5. 2018 proběhlo v Bruselu 202. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „DG AGRI, řídící komise FAD EU“ – 2018. (vloženo: 28. 5. 2018)

Ukončení příjmu podniků v prvním časovém režimu 31. 5. 2018. (vloženo 18. 5. 2018)

V týdeníku Zemědělec (16/2018) byl v příspěvku „On-line finanční analýza ve FADN“ uveden příklad konkrétního využití datové základny FADN pro účely vlastní finanční analýzy zemědělského podniku. Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018. (vloženo: 18. 4. 2018)

Mezinárodního workshopu TAIEX v Bělehradě (Srbsko), konaném za podpory EU 19. a 20. února 2018, se jako jeden z odborných garantů zúčastnil zástupce Kontaktního pracoviště FADN CZ. Téma workshopu bylo zaměřeno na využití výsledků FADN, systémy sběru dat v členských zemích EU a propagace sítě FADN. (vloženo 22. 2. 2018)

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2017. (vloženo: 23. 2. 2018)

Dne 1. 2. 2018 pořádala regionální agrární komora Pardubického kraje a ÚZEI odborný seminář na téma Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Úvodní slovo přednesli Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR a Ing. Štěpán Kala, ředitel ÚZEI. Na semináři vystoupila Ing. Věra Vrkočová s prezentací na téma Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN. Dále vystoupili Ing. Iveta Bošková, Ing. Miluše Abrahamová a Ing. Petr Novotný s prezentacemi, které se týkaly ekonomiky výroby mléka a vepřového masa a trhu s obilovinami a olejninami. (vloženo: 2. 2. 2018)

O výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ informovali Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková v článku „Veřejná databáze datové sítě FADN“, který vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.   (vloženo: 9. 1. 2018)

 

 

2017


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2017 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 21. 12. 2017)

V prosinci 2017 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. (vloženo: 20. 12. 2017)

Extrapolace a predikce výsledků - Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017. (vloženo: 12. 12. 2017)

Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 20. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis. Kontaktní pracoviště FADN CZ je zapojeno do mezinárodního projektu Drivers of farm performance (Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem), který byl hlavním tématem jednání. Předpokládá se využití panelových dat z šetření FADN.   (vloženo: 29. 11. 2017)

Data za účetní rok 2016 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 24. 11. 2017. (vloženo: 27. 11. 2017)

Dne 14. – 15. 11. 2017 proběhlo v Bruselu 201. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 16. 11. 2017)

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2017“ dne 8. 11. 2017 v Národním domě na Vinohradech byla Ing. Hanibalem přednesena prezentace „Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN“. (vloženo: 9. 11. 2017)

14. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo dne  1. 11. 2017.      (vloženo: 02.11. 2017)

Ve dnech 1. až 3. října 2017 proběhl v Dánsku 25. mezinárodní workshop Pacioli. V rámci workshopu byla zástupci FADN CZ prezentována témata interních výzkumných projektů. Ing. Zuzana Hloušková přednesla prezentaci na téma „Determination of weights in multi-dimensional evaluation“ a Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. prezentaci na téma „Technical efficiency of organic farms - The analysis of farms productivity developments based on Malquist production indices“. (vloženo: 5. 10. 2017)

Dne 28. 8. 2017 prezentovali pracovníci FADN v rámci Dne s ÚZEI na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích tři témata: Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR (Dr. Ing. Vladimír Kostlivý a Ing. Jiří Dubec, Ph.D.), Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky i pro management zemědělských podniků (Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková) a Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN (Ing. Josef Hanibal a Ing. Eduard Slížka).

31. 5. 2017 byla ukončena 1. etapa šetření v prvním časovém režimu. (vloženo: 1. 6. 2017)

22. 5. – 24. 5. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 19. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis a 1. zasedání OECD Network on Agricultural Total Factor Productivity and the Environment. Vladimír Kostlivý představil skupině FLA, zacílené na využití dat na podnikové úrovni, ekonomické výsledky ekologického zemědělství v ČR v porovnání s konvenčním zemědělstvím. Prezentace je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště. (vloženo: 26. 5. 2017)

Dne 11. 5. 2017 proběhlo v Bruselu 200. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 15. 5. 2017)

Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2017 se od 10 hodin uskutečnilo školení k metodice šetření FADN 2016.    (vloženo: 17. 2. 2017)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2016. (vloženo: 9. 1. 2017)

 

2016


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2016 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. (vloženo: 21. 12. 2016)

Data za účetní rok 2015 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 29. 11. 2016. (vloženo: 1. 12. 2016)

Ve dnech 14. - 15. 11. 2016 proběhl v Praze na MZe Biosummit 2016 – tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Hlavním tématem letošního ročníku byla středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství. Prezentace Ing. Hanibala a Ing. Kostlivého „Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi“ je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště. (vloženo: 17. 11. 2016)

Dne 14. – 15. 11. 2016 proběhlo v Bruselu 199. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2016.  (vloženo: 16. 11. 2016)

13. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo 10. 11. 2016. (vloženo: 11. 11. 2016)  

Dne 9. 11. 2016 zástupkyně Kontaktního pracoviště FADN představily síť FADN ČR hlavním představitelům Agrární Komory ČR na celostátní poradě komor a členských svazů a společenstev AK ve Větrném Jeníkově. (vloženo: 10. 11. 2016)

Pracovní setkání s litevskými kolegy
5. října 2016 proběhlo v budově ÚZEI setkání pracovníků Kontaktního pracoviště FADN CZ a kolegů z Litvy. (vloženo: 6. 10. 2016)

Zástupci kontaktního pracoviště FADN se zúčastnili mezinárodního workshopu Pacioli konaném od 26. 9. do 28. 9. 2016 v Prištině (Kosovo). V rámci workshopu byla prezentována vyvíjená metoda vícekriteriálního zhodnocení zemědělských podniků na základě dat FADN CZ. (vloženo: 29. 9. 2016)

Ve dnech 15. a 16. září 2016 se zástupkyně FADN CZ zúčastnila mezinárodního workshopu v Bělehradě (Srbsko) za podpory EU pomoci kandidátským zemím EU (TAIEX) se zaměřením na vybudování zemědělské účetní datové sítě (FADN). (vloženo: 19. 9. 2016)

V rámci smlouvy o spolupráci s ČSÚ byly k 15. 8. 2016 odevzdány první výsledky z šetření dat FADN roku 2015. (vloženo: 17. 8. 2016)

Probíhá zpracování prvních výsledků z šetření dat FADN za rok 2015, které budou na základě smlouvy o spolupráci předány ČSÚ. (vloženo: 5. 8. 2016)

Dne 25. – 26. 5. 2016  proběhlo v Bruselu 198. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2016. (vloženo: 30. 5. 2016)

Ve dnech 23.. a 24. května 2016 se uskutečnila 17. pracovní skupina OECD Network for Farm-Level Analysis v Paříži za přítomnosti zástupců pracoviště FADN CZ.
Pracovní skupina se zaměřila na analyzování produktivity ve vztahu k inovaci a strukturálním změnám a dále se zabývá otázkami trvale udržitelného rozvoje zemědělství v zemích OECD. (vloženo 25. 5. 2016)

Ve dnech 16. 3. a 17. 3. 2016 se uskutečnilo školení tazatelů šetření FADN 2015. (vloženo: 18. 3. 2016)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2015. (vloženo: 5. 1. 2016)

 

2015 


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2015
„Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“.
Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 22. 12. 2015)

Data za účetní rok 2014 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu ve stanoveném termínu 15. 12. 2015. (vloženo: 16. 12. 2015)

Dne 20. 11. 2015 proběhlo v Bruselu 196. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2015. (vloženo: 23. 11. 2015)

Evropská komise zveřejnila krátkou zprávu o ekonomice farem v ČR v roce 2013: „Farm economy focus: Czech Republic, Information based on FADN data 2013“.
 (vloženo 27. 10. 2015)   -  zdroj zde  

Na základě dat FADN EU za rok 2012 byl dne  23. 10. 2015 publikován článek „České zemědělství v mezinárodním srovnání“. (vloženo 26. 10. 2015)  -  zdroj zde

12. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo 21. 10. 2015. (vloženo: 22. 10. 2015)

Zástupci kontaktního pracoviště FADN se zúčastnili mezinárodního workshopu Pacioli konaném v Bělehradě (28. 9. – 30. 9. 2015).
Mezi základní tematické okruhy patřily trendy v inovaci sběru dat, proměnné k posouzení trvalé udržitelnosti, nezemědělský příjem, modelování a analýzy využívající data FADN. V rámci workshopu byla prezentována vyvíjená metoda odhadu příjmu ze zemědělství na základě dat FADN CZ.

V rámci smlouvy o spolupráci s ČSÚ byly k 14. 8. 2015 odevzdány první výsledky z šetření dat FADN roku 2014. (vloženo: 17. 8. 2015)  

Probíhá zpracování prvních výsledků z šetření dat FADN za rok 2014, které budou na základě smlouvy o spolupráci předány ČSÚ. (vloženo: 3. 8. 2015)  

Dne 10. – 12. 6. 2015 proběhlo v Bruselu 195. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2015. (vloženo: 15. 6. 2015)

Zástupci Kontaktního pracoviště FADN CZ se v termínu  4. - 5. 6. 2015 zúčastnili 15. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis v Tallinnu. Během dvou dnů jednání byly předneseny výsledky projektů sítě FLA a byl diskutován jejich další vývoj. Dále byly členy FLA prezentovány analýzy založené na mikroekonomických datech (např. FADN). (vloženo: 8. 6. 2015)

Dne 10. – 11. 3. 2015 proběhlo v Bruselu 194. zasedání Komunitního výboru FADN.  Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2015. (vloženo: 12. 3. 2015)

Ve dnech 25. 2. a 26. 2. 2015 se uskutečnilo školení tazatelů šetření FADN 2014. (vloženo: 27. 2. 2015)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2014. (vloženo: 5. 1. 2015)

 

  

2014


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2014 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Dále byl pro MZe zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 19. 12. 2014)

V prosinci 2014 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2013“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. (vloženo: 19. 12. 2014)

Data za účetní rok 2013 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu ve stanoveném termínu 27. 11. 2014. (vloženo: 28. 11. 2014)

11. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo 12. 11. 2014. (vloženo: 13. 11. 2014)

Dne 4. - 5. 11. 2014  proběhlo v Bruselu 193. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2014. (vloženo: 7. 11. 2014)

Zástupkyně našeho pracoviště se 27. a 28. října 2014 aktivně zúčastnila expertní mise organizované Evropskou komisí (asistence TAIEX) v Makedonské republice. Dvoudenní workshop za účasti pracovníků LA FADN Makedonské republiky a poradců odpovědných za sběr dat byl zaměřen na nové výzvy přicházející s novým dotazníkem FADN. (vloženo: 30. 10. 2014)

Ve dnech 28. září až 1. října 2014 proběhl mezinárodní Pacioli workshop v Dublinu, který je primárně zaměřen na problematiku sběru dat na podnikové úrovni a jejich využití. V rámci workshopu byla zástupci FADN CZ prezentována problematika odhadování zemědělského důchodu na bázi databáze FADN. (vloženo:  3. 10. 2014)    

Dne 10. - 11. 9. 2014 proběhlo v Bruselu 192. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2014. (vloženo: 12. 9. 2014)

V rámci smlouvy o spolupráci s ČSÚ byly k 15. 8. 2014 odevzdány první výsledky z šetření dat FADN roku 2013. (vloženo: 18. 8. 2014)  

Probíhá zpracování prvních výsledků z šetření dat FADN za rok 2013, které budou na základě smlouvy o spolupráci předány ČSÚ. (vloženo: 5. 8. 2014)  

Zástupci Kontaktního pracoviště FADN navštívili v červnu několik vybraných ekologických zemědělských podniků v rámci tematického úkolu ÚZEI „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. Data těchto podniků byla zařazena do výběrového souboru FADN CZ. (vloženo: 3. 7. 2014) 

Za přítomnosti zástupců Kontaktního pracoviště FADN CZ  se v termínu 2. - 3. 6. 2014 konalo v Paříži 13. zasedání OECD Network for Farm-Level  Analysis. Byly konzultovány možnosti vývoje mikrosimulačního modelu v rámci interního výzkumného projektu „Odhad ekonomických výsledků v zemědělství na základě podnikových dat FADN s nízkou či nulovou znalostí faktického vývoje odhadovaného roku“.  (vloženo: 4. 6. 2014)

Dne 19. – 20. 5. 2014  proběhlo v Bruselu 191. zasedání Komunitního výboru FADN. 
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2014.   (vloženo: 22. 5. 2014)

Dne 11. 4. 2014 /strong>proběhlo v Bruselu 190. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2014.  (vloženo: 14. 4. 2014)

Dne 19. 3. 2014 proběhlo v Bruselu 189. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2014.    (vloženo: 21. 3. 2014)

Ve dnech 5. 3. a 6. 3. 2014 se uskutečnilo  školení tazatelů šetření FADN 2013. (vloženo: 7. 3. 2014)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2013. (vloženo: 10. 1. 2014)

Byla provedena oprava v datech v publikaci „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011“ v tabulce B8 Standardní výstup FADN EU – Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha. (vloženo: 6. 1. 2014)

  

 

2013


 

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2013 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Dále byl pro MZe zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 20. 12. 2013)

V prosinci 2013 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. (vloženo: 16. 12. 2013)

Data za účetní rok 2012 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu ve stanoveném termínu 2 8. 11. 2013. (vloženo: 6. 12. 2013)

Zástupci Kontaktního pracoviště FADN CZ se zúčastnili 12. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis, které se konalo 12. a 13. 11. 2013 v Paříži. Na zasedání byly prezentovány výsledky interního výzkumného projektu „Predikce výsledků zemědělského sektoru ČR na základě podnikových dat FADN“. (vloženo: 15. 11. 2013)

 Dne 8. 11. 2013  proběhlo  v Bruselu  188. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN – 2013“.
 (vloženo: 11. 11. 2013)

10. zasedání Národní komise FADN CZ  se uskutečnilo 6. 11. 2013. (vloženo: 7. 11. 2013)

Plán výběru podniků pro rok 2014 byl odeslán na pracoviště DG AGRI ve stanoveném termínu. (vloženo:  17. 10. 2013)

Probíhá příprava podkladů pro 10. zasedání Národní komise FADN CZ, které se bude konat v průběhu října 2013. (vloženo: 30. 9. 2013)

Je zpracováván nový plán výběru zemědělských podniků pro rok 2014. (vloženo: 30. 9. 2013)

Dne 11. 9. 2013  proběhlo v Bruselu 187. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN – 2013“.
(vloženo: 13. 9. 2013)   

      

ZEMĚ ŽIVITELKA 2013

Kontaktní pracoviště FADN ČR se prezentovalo ve stánku MZe v pavilonu T1. Návštěvníkům zde byly k dispozici informační materiály týkající se FADN v České republice a publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011“. (vloženo: 2. 9. 2013)

V rámci smlouvy o spolupráci s ČSÚ byly k 15. 8. 2013 odevzdány první výsledky z šetření dat FADN roku 2012. (vloženo: 16. 8. 2013)

Probíhá zpracování prvních výsledků z šetření dat FADN za rok 2012, které budou na základě smlouvy o spolupráci  předány ČSÚ. (vloženo: 5. 8. 2013)

Dne 4. 7. 2013 proběhlo jednání Legislativně-lingvistické pracovní skupiny ohledně nové verze nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě (FADN). (vloženo: 8. 7. 2013)

Na pracovišti DG AGRI v Bruselu proběhlo dne 3. 7. 2013 setkání pracovní skupiny zabývající se IT problematikou ve spojitosti s implementací nového dotazníku FADN EU, který vstoupí v platnost od roku 2014. (vloženo: 4. 7. 2013)

Dne 10. 6. 2013 proběhlo v Bruselu 186. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty řídící komise FADN – 2013“. (vloženo: 12. 6. 2013)

Účast na mezinárodní konferenci pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla „Energie zemědělské energie“ dne 23. 5. 2013. (vloženo: 24. 5. 2013)

Dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo „Czech-Slovinian ICT Forum Prague“, v rámci tohoto fóra proběhlo bilaterální jednání se zástupcem slovinské softwarové firmy.
(vloženo: 16. 5. 2013)

Na pracoviště DG AGRI v Bruselu byly odeslány aktualizované limity výnosů a cen pro účetní rok 2012. (vloženo: 7. 5. 2013)

Dotazník o změnách IT systému členských zemí v souvislosti se změnami dotazníku FADN EU a IT systému na pracovišti DG AGRI byl zpracován
a odeslán v požadovaném termínu. (vloženo: 8. 4. 2013)

Návštěva zemědělského družstva dne 20. 3. 2013
V souvislosti se změnami CAP a dotazníku FADN od účetního roku 2014 bylo nutné ověřit dostupnost nově požadovaných dat v praxi. (vloženo: 21. 3. 2013)

Dne 6. 3. 2013 proběhlo v Bruselu 185. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty řídící komise FADN – 2013“.
                      (vloženo: 8. 3. 2013)

Ve dnech 20. 2. a 21. 2. 2013 se uskutečnilo školení tazatelů šetření FADN 2012. (vloženo: 22. 2. 2013)

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2012. (vloženo: 3. 1. 2013)

 

 

 

2012


Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2012 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“, která byla schválena. Dále byl pro MZe zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 20. 12. 2012)

V prosinci 2012 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. V elektronické podobě je zpřístupněna i na těchto webových stránkách v rubrice „Výsledky šetření FADN CZ“. (vloženo 19.12.2012)

V rubrice „Metodiky – Standardní příspěvky SO, Standardní příspěvky SGM“ byly zveřejněny hodnoty standardní produkce 2007 pro stanovení typologie zemědělských podniků v šetření FADN počínaje účetním rokem 2013. (vloženo: 10. 12. 2012)

Data za účetní rok 2011 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu ve stanoveném termínu 30. 11. 2012. (vloženo: 30. 11. 2012)

V rubrice „Metodiky – Typologie zemědělských podniků EU“ byla aktualizována metodika klasifikace zemědělských podniků.  (vloženo: 29.11.2012)

23. 11. 2012  proběhlo v Bruselu 184. zasedání Komunitního výboru FADN  
                    Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty řídící komise FADN – 2012“.  (vloženo:  26. 11. 2012)

Dne 15. 11. 2012 byla do databáze FADN pro veřejnost vložena data 2011 a aktualizována data 2009 a 2010.  (vloženo: 15.11.2012)

V Rudolfinu proběhlo 6. 11. 2012 slavnostní vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2012  (vloženo: 14.11.2012)

Koncem října 2012 byly v termínu odeslány do DG AGRI „Plán výběru podniků pro účetní rok 2013“ a „Zápis jednání Národní komise FADN CZ“.  (vloženo: 14.11.2012)

 Dne 26. 10. 2012 se uskutečnilo 9. zasedání Národní komise FADN CZ v zasedací místnosti ÚZEI.

Program zasedání:
 - Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2011 – říjen 2012
- Schválení plánu výběru zemědělských podniků sítě FADN pro rok 2013

Program  veřejné části zasedání:
 - Prezentace Ing. Hanibala, vedoucího Kontaktního pracoviště FADN: „Srovnání hospodářských výsledků zemědělských podniků konvenční
   a ekologické výroby v roce 2011 na bázi šetření FADN“
- Prezentace Ing. Jiřího Hrbka, ředitele odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ: „Analýza výsledků strukturálního šetření v zemědělství
  – Agrocensus 2010“

Dne 9. 10. 2012 za přítomnosti zástupce Kontaktního pracoviště FADN CZ proběhlo v DG AGRI v Bruselu setkání pracovní skupiny zabývající se IT problematikou ve spojitosti s implementací nového dotazníku FADN EU, který vstoupí v platnost od roku 2014.

Země živitelka 2012
Kontaktní pracoviště FADN ČR se prezentovalo ve stánku MZe v pavilonu T1. Návštěvníkům zde byly k dispozici informační materiály týkající se FADN v České republice a publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010“.

V rámci smlouvy o spolupráci s ČSÚ byly k 15.8.2012 odevzdány první výsledky z šetření dat FADN roku 2011.

K 31.7.2012  byla ukončena 2. etapa šetření podniků.

Dne 22.6. 2012 proběhlo v Bruselu 183. zasedání Komunitního výboru FADN.
Projednávala se metodika a technické parametry nového dotazníku, byla představena nová verze kontrolních testů a zástupci z Finska a Lucemburska prezentovali svoje zkušenosti s FADN ve svých zemích.

Příjem podniků do 1. etapy šetření v 1. časovém režimu byl ukončen dne 15.5. 2012.

Dne 26. dubna 2012 proběhlo na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích školení pro privátní registrované poradce pro ekologické zemědělství. Krátký příspěvek přednesli i zástupci pracoviště ÚZEI – FADN. Informovali přítomné o činnosti FADN ve vazbě na probíhající tematický úkol MZe zaměřený na podniky ekologického zemědělství. Byly probrány možnosti případné budoucí spolupráce odboru FADN a ekologických poradců, zodpovězeny dotazy a v několika případech navázána konkrétní spolupráce.

14.3. 2012 zpřístupněn systém FADNCOLLECT pro sběr dat účetního roku 2011.

7.3. 2012 proběhlo v Bruselu 182. zasedání Komunitního výboru FADN.

Ve dnech 21.2. a 23.2.2012 se uskutečnilo školení tazatelů šetření FADN 2011.

   

 

2011


Pro MZe byla zpracována „Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2011“ , která byla schválena.

V prosinci 2011 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010“. > V elektronické podobě je zpřístupněna i na těchto webových stránkách v rubrice „Výsledky šetření FADN“.

Ve dnech 7.- 8.12.2011 se konalo v České Skalici společné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory České republiky.
                Ing. Hanibal zde prezentoval  příspěvek „Účel zemědělské účetní datové sítě FADN CZ“.

Data šetření FADN 2010 za ČR byla odeslána EK   30. listopadu  2011,  tj. v termínu.

Ve dnech 23. – 25. 11. se ve Velkých Bílovicích na Moravě konal seminář FADN zaměřený na problematiku hodnocení ekonomiky vinařských podniků. Za účasti pana doc. Ing. Jaroslava Jánského, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně a zástupců vinařských podniků byla představena prezentace výsledků podniků sítě FADN specializovaných na produkci vína. Dále byla na programu moderovaná diskuze týkající se oblasti vinařství a vinohradnictví ve vztahu k zemědělské účetní síti FADN, představení databáze FADN pro veřejnost a návštěva vinařského podniku.

14. listopadu 2011 proběhlo v Bruselu 180. zasedání Komunitního výboru FADN.

26.10.2011 se uskutečnilo 8. zasedání Národní komise FADN CZ.

Program zasedání:

- Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2010 – říjen 2011

- Schválení plánu výběru zemědělských podniků sítě FADN pro rok 2012

Program  veřejné části zasedání:

- Prezentace Ing. Hanibala, vedoucího Kontaktního pracoviště FADN: „Hospodářské výsledky  zemědělských podniků FADN za účetní rok 2010“

- Prezentace Ing. Jiřího Hrbka, ředitele odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ: „Výsledky strukturálního šetření v zemědělství – Agrocensus 2010“

Některé z podniků sítě FADN se přihlásily do soutěže „Zemědělec roku 2011“ pořádané pod záštitou ministra zemědělství ČR.

Země živitelka 2011
Ústav zemědělské ekonomiky a informací se prezentoval informačním stánkem v pavilonu T. Návštěvníkům byly k dispozici informační materiály týkající se FADN v ČR a publikace Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009.

Dne 3.8. 2011
byla vedením ÚZEI přijata návštěva z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva z Bratislavy včele s ředitelem Doc. Ing. Štefanem Budayem, PhD.. Slovenským kolegům z odboru informatiky byl představen způsob řízení a organizace šetření FADN v České republice.

20. června 2011     proběhlo v Bruselu 179. zasedání  Komunitního výboru FADN.

Na počátku března 2011    potvrdilo pracoviště DG AGRI příjem dat FADN 2009  za ČR.

Od 1.3. 2011    Zpřístupněn systém FADNCOLLECT  pro sběr dat účetního roku 2010.

Ve dnech 23.2. a 24.2.2011 se uskutečnilo školení tazatelů šetření FADN 2010.

 1.2.2011    proběhlo v Bruselu 178. zasedání Komunitního výboru FADN.

 

2010


V prosinci 2010 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009“. V elektronické podobě je zpřístupněna i na těchto webových stránkách v rubrice „Výsledky šetření FADN“.

V období listopadu a prosince 2010 byly v rámci seminářů MZe „Změny v systému Cross Compliance od roku 2011“ prezentovány i  informace o FADN CZ.

Data šetření FADN 2009 za ČR byla odeslána EK   30. listopadu  2010,  tj. v termínu.

26.10.2010    se uskutečnilo 7. zasedání Národní komise FADN CZ.

Program zasedání:

- Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2009 – říjen 2010

- Výsledky šetření za účetní rok 2009

- Plán výběru zemědělských podniků sítě FADN pro rok 2011 a vyhodnocení  plnění plánu za rok 2009

Ing. Hanibal přednesl prezentaci „Výsledky šetření FADN u zemědělských podniků za rok 2009“

19.10.2010   proběhlo v Bruselu 177. zasedání Komunitního výboru FADN.

Ve dnech 26. – 31.8. 2010  se pracovníci Kontaktního pracoviště FADN CZ zúčastnili výstavy Země Živitelka s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o síti FADN v ČR.
      Ing. Hanibal přednesl na jednání Ekonomické komise AK ČR  prezentaci „Výsledky šetření FADN u zemědělských podniků za rok 2009“.

Ve dnech 13. -15. 7. 2010 se konal seminář „Nová organizace šetření FADN ČR“, kde byly poskytnuty informace o přípravě změn v organizaci šetření FADN.
          Seminář se konal v obci Dražíč u Týna n. Vltavou.

17.6. 2010    proběhlo v Bruselu 176. zasedání  Komunitního výboru FADN.

 13. – 14.5. 2010   se zástupci FADN CZ aktivně zúčastnili zasedání Národní komise pro informační síť zemědělského účetnictví v SR ve školícím středisku VÚEPP  v Račkovej dolině.

 Systém FADNCOLLECT zpřístupněn pro sběr dat účetního roku 2009.

 Byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008“. V elektronické podobě je zpřístupněna i na těchto webových stránkách v rubrice „Výsledky šetření FADN“ (textová a tabulková část).

18.03.2010  -  proběhlo v Bruselu 175. zasedání Komunitního výboru FADN.

V týdnu od 8.3.2010 bylo zahájeno školení tazatelů šetření FADN 2009.

Na počátku března 2010 potvrdilo pracoviště DG AGRI příjem dat FADN 2008 za ČR.

15.2.2010 se za účasti zástupců FADN CZ uskutečnilo v Bruselu 2. setkání pracovní skupiny EK připravující podklady pro vypracování nového dotazníku, který vstoupí v platnost od roku 2013.

 

 

2009


Data šetření FADN 2008 za ČR byla odeslána EK v průběhu prosince 2009, tj. v termínu.

 4.12. 2009 se za účasti zástupců FADN CZ uskutečnilo v Bruselu 1. setkání pracovní skupiny EK připravující podklady
pro vypracování nového dotazníku, který vstoupí v platnost od roku 2013.

 27.10.2009 proběhlo 6. zasedání Národní komise FADN ČR. Program zasedání:

- Výsledky šetření za rok 2008

- Aktuální otázky fungování sítě FADN CZ v období 2008-2009

- Plán výběru zemědělských podniků sítě FADN CZ pro rok 2010 a vyhodnocení plánu   za rok 2008

19.10.2009  proběhlo v Bruselu 174. zasedání Komunitního výboru FADN.

Ve dnech 6.9. - 9.9. 2009 se konala Mezinárodní konference „5th anniversary of Polish FADN“ v Polsku ve městě Pultusk.
Za  Kontaktní pracoviště FADN CZ  se aktivně zúčastnili Ing. Macháčková a Ing. Hanibal, který přednesl příspěvek „Podmínky zemědělských podniků v ČR po vstupu do EU“. Od zahraničních partnerů z FADN i  od polských kolegů  zde bylo předneseno mnoho dalších  zajímavých prezentací. Příspěvky z konference budou zpřístupněny veřejnosti.

7.9. - 8.9. 2009 bylo Kontaktní pracoviště FADN CZ zastoupeno Ing. Hlouškovou  na 4. zasedání „OECD sítě pro analýzy v zemědělství na mikroekonomické úrovni“ v Paříži. Zasedání se zaměřilo na dva projekty, které se v současné době v rámci sítě řeší. Jedná se o distribuci podpor a příjmů ve vybraných zemích OECD a o zhodnocení rizik v zemědělských podnicích v závislosti na různé vládní politice. Dále zde byly prezentovány tři národní studie – z Německa, Irska a Kanady. Na závěr byla přednesena analýza „Skladba příjmů zemědělských domácností a zemědělská politika v OECD zemích“.

Pracovníci kontaktního pracoviště FADN CZ se zúčastnili výstavy Země Živitelka s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o síti FADN.

2.7. - 3.7. 2009     navštívili zástupci Evropské Komise EU (DG.AGRI) Kontaktní pracoviště FADN CZ. Hlavním tématem byly metodické postupy šetření v ČR
   u velkých podniků, ostatní výdělečná činnost zemědělských podniků, metodika nápočtu výsledků šetření na celou ČR a využití výsledků FADN.

30.6.–1.7. 2009 proběhlo v Bruselu 173. zasedání Komunitního výboru FADN.

Návrh nového plánu výběru podniků do sítě FADN pro rok 2010, zpracovaný na základě nové typologie, byl předán EK  koncem května 2009.

V dubnu 2009  potvrdilo pracoviště DG AGRI  příjem dat FADN 2007 za ČR.

24.3.2009 proběhlo v Bruselu 172. zasedání Komunitního výboru  FADN .

Byla vydána publikace FADN – Hospodářské výsledky zemědělských podniků za rok 2007,
                                                  publikaci je možné získat na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN .

 27.2.2009 zpřístupněn systém FADNCOLLECT pro sběr dat účetního roku 2008.

 V týdnu od 16.2.2009 bylo zahájeno školení tazatelů  šetření FADN  2008.

 

2008


Data šetření FADN 2007 za ČR byla odeslána EK  v průběhu prosince 2008, t.j. v termínu.

27.11.2008 proběhlo v Bruselu 171. zasedání Komunitního výboru  FADN.

21.10.2008  proběhlo 5. zasedání Národní komise  FADN ČR. Program zasedání:

      - Výsledky šetření FADN za rok 2007,
      - Aktuální otázky fungování sítě FADN CZ v období 2007-2008,
      - Plán výběru zemědělských podniků sítě FADN CZ   pro rok 2009 a vyhodnocení plnění plánu za rok 2007.

23. až 26.9.2008  jednání Výboru Společenství pro FADN  na Maltě - 170. zasedání.

16.6.2008 se v Bruselu konalo 169. zasedání   Výboru Společenství pro FADN .

17.4.2008   Kontaktní pracoviště FADN CZ  uspořádalo seminář se zahraniční účastí:
                 Využití databáze FADN v  ČR    a v Evropské komisi DG Agri. 

1. 4. 2008  -   se konalo v Bruselu 168. zasedání   Výboru Společenství pro FADN.  

 

2007


14.11.2007  - se konal v Bruselu 167. zasedání    Výboru Společenství pro FADN.   

31.10.2007  MZe:    4. zasedání Národní komise  FADN

Program: 

  • Definitivní výsledky šetření FADN za rok 2006

  • Plán výběru zemědělských podniků   sítě FADN pro rok 2008 a vyhodnocení  plánu za rok 2006

  • Aktuální otázky fungování sítě FADN ČR  v roce  2007

Červenec  2007  - Byly předány podklady ČSÚ pro výpočet Souhrnného zemědělského účtu.

11.6.2007  - jednání  Výboru Společenství pro FADN - Brusel.

27.3.2007  - v Bruselu proběhlo zasedání Výboru Společenství pro FADN.

2.3.2007  -   Zpřístupněny tabulky výsledků zpracování dat za rok 2005

 

  

 


  ©  FADN CZ

•• vs 25.02.2021 •••