PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky zaměřené na produkci mléka  (PDF 0,4 MB)

Další z článků o hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 v porovnání s rokem 2016. Ekonomika výroby mléka se vlivem vyšší realizační ceny mléka, zvyšující se produkce mléka a v neposlední řadě v důsledku výše čerpaných dotací v roce 2017 výrazně zlepšila. Podniky výrobního zaměření produkce mléka byly z dat FADN hodnoceny v týdeníku Zemědělec č. 19 (6. 5. 2019), autorkami jsou Ing. Martina Döbertová a Ing. Světlana Lamprechtová.

 

Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms (PDF 626 kB)

Článek pracovníků FADN Ing.Vladimíra Kostlivého Dr. a Ing.Zuzany Fuksové Ph.D. v mezinárodním recenzovaném časopise Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), Agric. Econ. – Czech, 65 (2019) No. 4 https://doi.org/10.17221/162/2018-AGRICECON, prezentuje výsledky interního výzkumného projektu ÚZEI (IVP 1295/2017). Ekologické zemědělství se stalo důležitou součástí českého zemědělství. Cílem publikované studie je hodnocení technické efektivnosti farem výrobních zaměření s živočišnou výrobou a určení hlavních faktorů, včetně dotací, které ovlivňují technickou účinnost jak konvenčních, tak ekologických farem. Byla použita panelová data pro období 2011-2016 databáze FADN ČR 2017. Výsledky potvrdily rozdíly v technické efektivnosti podniků hospodařících v režimu ekologického a konvenčního zemědělství. Velikost zemědělského podniku, výrobní zaměření a podmínky ovlivňují ziskovost zemědělských podniků, hospodářskou výkonnost i srovnatelnost s podniky konvenčního zemědělství. Technická efektivnost ekologického zemědělství dlouhodobě roste. Farmy s rostoucí technickou efektivností vykazují pokles podílu provozních dotací na produkci a to bez ohledu na jejich zařazení do kvartilu ekonomické výkonnosti.

   

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 -  Podniky zaměřené na polní výrobu  (PDF 1 MB)

Pokračování série článků o ekonomice zemědělských podniků. V týdeníku Zemědělec byl v čísle 18 (z 29. 4. 2019) zveřejněn třetí díl s názvem Podniky zaměřené na polní výrobu. Článek shrnuje meziroční srovnání obecných charakteristik a ekonomických ukazatelů v letech 2016 a 2017 v tomto výrobním zaměření.
Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Petra Bílá.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky se zaměřením na chov skotu   (PDF 0,3)

Článek v týdeníku Zemědělec č. 17/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Jarmil Mlčák, kteří čerpají z údajů zjištěných
z posledního šetření FADN. Článek hodnotí meziroční vývoj ekonomických ukazatelů za období 2016-2017 u podniků specializovaných na chov skotu.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – souhrnné hodnocení v ČR a hodnocení podniků výrobního zaměření smíšená výroba 
(PDF  1,8 MB)

Články v časopise Zemědělec č. 15 a 16/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN, kteří čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN.
Autorkami hodnocení českého zemědělství v roce 2017 jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková, výrobní zaměření smíšená výroba hodnotily
Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová.

 

Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN    (PDF 4 MB)

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů.
Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019.

 

Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016   (PDF 1,5 MB)

V časopise Úroda (9/2018) byla publikována analýza produkce a nákladů v podnicích specializovaných na polní výrobu v letech 2014-2016 na základě údajů šetření FADN. Článek spoluautorů Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018.

 

Ekonomika ekologických farem   (PDF 516 kB)

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011 – 2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018.

   

On-line finanční analýza ve FADN   (PDF  0,5 MB)

V týdeníku Zemědělec (16/2018) uveden příklad využití datové základny FADN při vlastní finanční analýze zemědělského podniku.
Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.

   

Veřejná databáze datové sítě FADN - (PDF 0,7 MB)

Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková.
Příspěvek pojednávající o výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ.
Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

   

Extrapolace a predikce výsledků - (PDF 4,1 MB)

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal

Příloha časopisu Zemědělec číslo 48/2017 - Sborník příspěvků z ekonomické konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání
8. listopadu 2017 - Raisův sál Národního domu na Vinohradech - 21. ročník slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků
16. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková

Příspěvek v Zemědělci č. 48/2017, Sborník příspěvků z ekonomické konference, str. 41-44. Samostatný text analýzy.

   

Farms Productivity Developments Based on Malmquist Production Indices    (PDF 364 kB)

Příspěvek v mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (2/2017 - June) porovnávající změny produktivity zemědělských podniků na základě panelových dat FADN 2011 – 2015.

 

Microsimulation Model Estimating Czech Farm Income from Farm Accountancy Data Network Database  (PDF 618 kB)

V mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (3/2014 - September) uveřejněn článek zabývající se odhadem důchodu zemědělství na bázi dat FADN.

  

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU   (PDF 3,2 MB)

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

   

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010   (PDF 1,4 MB)

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

    

 

 

 

 

 


© ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

vs  18.06.2019