PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat  (PDF 0,4 MB)

V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 28/2019) byl dne 8. července 2019 publikován článek „Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat“, který seznamuje odbornou veřejnost s vývojem nového projektu FADN na zjednodušení sběru dat zemědělských podniků do šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN   (Ing. Jana Macháčková, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Josef Hanibal).

 

Podniky ekologického zemědělství  (PDF 0,4 MB)

Ve 20. čísle týdeníku Zemědělec byl uveřejněn další ze série článků o ekonomice zemědělských podniků, která vychází z dat šetření FADN. Tentokrát byly jeho tématem Podniky ekologického zemědělství. Shrnuje základní charakteristiky a vývoj v letech 2011-2017. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky zaměřené na produkci mléka  (PDF 0,4 MB)

Další z článků o hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 v porovnání s rokem 2016. Ekonomika výroby mléka se vlivem vyšší realizační ceny mléka, zvyšující se produkce mléka a v neposlední řadě v důsledku výše čerpaných dotací v roce 2017 výrazně zlepšila. Podniky výrobního zaměření produkce mléka byly z dat FADN hodnoceny v týdeníku Zemědělec č. 19 (6. 5. 2019), autorkami jsou Ing. Martina Döbertová a Ing. Světlana Lamprechtová.

 

Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms (PDF 626 kB)

Článek pracovníků FADN Ing.Vladimíra Kostlivého Dr. a Ing.Zuzany Fuksové Ph.D. v mezinárodním recenzovaném časopise Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), Agric. Econ. – Czech, 65 (2019) No. 4 https://doi.org/10.17221/162/2018-AGRICECON, prezentuje výsledky interního výzkumného projektu ÚZEI (IVP 1295/2017). Ekologické zemědělství se stalo důležitou součástí českého zemědělství. Cílem publikované studie je hodnocení technické efektivnosti farem výrobních zaměření s živočišnou výrobou a určení hlavních faktorů, včetně dotací, které ovlivňují technickou účinnost jak konvenčních, tak ekologických farem. Byla použita panelová data pro období 2011-2016 databáze FADN ČR 2017. Výsledky potvrdily rozdíly v technické efektivnosti podniků hospodařících v režimu ekologického a konvenčního zemědělství. Velikost zemědělského podniku, výrobní zaměření a podmínky ovlivňují ziskovost zemědělských podniků, hospodářskou výkonnost i srovnatelnost s podniky konvenčního zemědělství. Technická efektivnost ekologického zemědělství dlouhodobě roste. Farmy s rostoucí technickou efektivností vykazují pokles podílu provozních dotací na produkci a to bez ohledu na jejich zařazení do kvartilu ekonomické výkonnosti.

   

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 -  Podniky zaměřené na polní výrobu  (PDF 1 MB)

Pokračování série článků o ekonomice zemědělských podniků. V týdeníku Zemědělec byl v čísle 18 (z 29. 4. 2019) zveřejněn třetí díl s názvem Podniky zaměřené na polní výrobu. Článek shrnuje meziroční srovnání obecných charakteristik a ekonomických ukazatelů v letech 2016 a 2017 v tomto výrobním zaměření.
Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Petra Bílá.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky se zaměřením na chov skotu   (PDF 0,3)

Článek v týdeníku Zemědělec č. 17/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Jarmil Mlčák, kteří čerpají z údajů zjištěných
z posledního šetření FADN. Článek hodnotí meziroční vývoj ekonomických ukazatelů za období 2016-2017 u podniků specializovaných na chov skotu.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – souhrnné hodnocení v ČR a hodnocení podniků výrobního zaměření smíšená výroba 
(PDF  1,8 MB)

Články v časopise Zemědělec č. 15 a 16/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN, kteří čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN.
Autorkami hodnocení českého zemědělství v roce 2017 jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková, výrobní zaměření smíšená výroba hodnotily
Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová.

 

Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN    (PDF 4 MB)

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů.
Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019.

 

Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016   (PDF 1,5 MB)

V časopise Úroda (9/2018) byla publikována analýza produkce a nákladů v podnicích specializovaných na polní výrobu v letech 2014-2016 na základě údajů šetření FADN. Článek spoluautorů Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018.

 

Ekonomika ekologických farem   (PDF 516 kB)

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011 – 2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018.

   

On-line finanční analýza ve FADN   (PDF  0,5 MB)

V týdeníku Zemědělec (16/2018) uveden příklad využití datové základny FADN při vlastní finanční analýze zemědělského podniku.
Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.

   

Veřejná databáze datové sítě FADN - (PDF 0,7 MB)

Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková.
Příspěvek pojednávající o výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ.
Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

   

Extrapolace a predikce výsledků - (PDF 4,1 MB)

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal

Příloha časopisu Zemědělec číslo 48/2017 - Sborník příspěvků z ekonomické konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání
8. listopadu 2017 - Raisův sál Národního domu na Vinohradech - 21. ročník slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků
16. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková

Příspěvek v Zemědělci č. 48/2017, Sborník příspěvků z ekonomické konference, str. 41-44. Samostatný text analýzy.

   

Farms Productivity Developments Based on Malmquist Production Indices    (PDF 364 kB)

Příspěvek v mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (2/2017 - June) porovnávající změny produktivity zemědělských podniků na základě panelových dat FADN 2011 – 2015.

 

Microsimulation Model Estimating Czech Farm Income from Farm Accountancy Data Network Database  (PDF 618 kB)

V mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (3/2014 - September) uveřejněn článek zabývající se odhadem důchodu zemědělství na bázi dat FADN.

  

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU   (PDF 3,2 MB)

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

   

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010   (PDF 1,4 MB)

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

    

 

 

 

 

 


© ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

vs  25.07.2019