PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

Zajímavosti z FADN

je nový občasník, který vydává Kontaktní pracoviště FADN CZ. První vydání s názvem „Ekonomika zemědělských podniků v ČR a zemích EU“ obsahuje analytické výstupy v grafických, mapových a tabulkových přehledech. Speciální místo v podobě dvojstrany je věnováno producentům mléka.

 

Odhad ekonomických výsledků v ČR za rok 2020

V týdeníku Zemědělec (č. 05/2021) byl publikován článek „Důchod v zemědělství poklesl“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2020 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Anna Prajerová.

 

Hodnocení bilance živin v podnicích s různou specializací produkce v roce 2018

V měsíčníku Agromanuál (č. 1/2021) byl dne 15. 1. 2021 publikován článek „Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce“. Autoři Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Vintr v něm popisují rozdíly v aplikaci a výsledné bilanci základních živin v podnicích s odlišným charakterem výroby, které se podílely na šetření FADN 2018. Součástí je i odhad celoroční pokryvnosti půdy.

 

Hodnocení výsledků zemědělských podniků na základě dat FADN

Ve Zpravodaji Regionální agrární komory z prosince 2020 vyšel článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků na základě dat FADN“.

 

Farm outcomes based on cluster analysis of compound farm evaluation

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “Farm outcomes based on cluster analysis of compound farm evaluation“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (10): 435–443). Článek popisuje výzkum vnitřní struktury českých zemědělských podniků pomocí shlukové analýzy na základě výsledků vícekriteriálního hodnocení. Cílem provedené analýzy bylo nalezení oblastí, kde by měla být zvýšena míra trvalé udržitelnosti, a následně cíleně podporována konkrétními opatřeními k dosažení vyváženého zemědělského systému. Výsledky výzkumu by měly primárně sloužit jako významná podpora pro tvůrce zemědělských politik. Autory článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktního pracoviště FADN, Ing. Z. Hloušková a Ing. M. Lekešová.

 

Výsledky ekologického zemědělství v ČR v roce 2018

V týdeníku Zemědělec (č. 34/2020) byl 17. 8. 2020 publikován článek „Výsledky ekologického zemědělství“ na základě dat z šetření FADN v roce 2018. Komentuje strukturální charakteristiky a ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků v ČR ve srovnání s konvenčními podniky, a to celkem i podle výrobních zaměření: polní výroba, smíšená výroba, produkce mléka a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (skot, ovce, kozy a ostatní). Autorkami jsou Lenka Tumová a Zuzana Fuksová.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2018 – Podniky s výrobním zaměřením produkce mléka

V týdeníku Zemědělec (č. 28/2020) byl dne 7. července 2020 publikován článek „Výsledky podniků s produkcí mléka“. Autorky Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová a Ing. Jana Večeřová zde prezentují informace o výsledcích hospodaření podniků zaměřených na produkci mléka na základě šetření FADN.  

 

Drivers of farm performance in Czech crop farms

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek „Drivers of farm performance in Czech crop farms“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (7): 297-306). Článek popisuje analýzu podniků polní výroby, které jsou součástí šetření FADN, na základě multidimenzionální klasifikace s ohledem na zvolená kritéria. Podle výsledků jsou pak podniky rozděleny do tří skupin, u nichž je hodnocena udržitelnost, inovace, technologie, diverzifikace a individuální charakteristiky. Analýza navazuje na metodiku multidimenzionálního hodnocení OECD. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (Ing. V. Kostlivý, Dr., Ing. Z. Fuksová, Ph.D. a Ing. T. Rudinskaya, Ph.D.).

 

Trade-Off Between the Economic and Environmental Sustainability in Czech Dual Farm Structure

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl zveřejněn článek „Trade-off between the economic and environmental sustainability in Czech dual farm structure“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (6): 243-250). Článek se snaží vycházet z jedinečného multikriteriálního hodnocení za účelem porovnání kompatibility ekonomických a environmentálních cílů na 1 189 zemědělských podnicích v České republice, rozdělených podle specializace zemědělství a ekonomické velikosti na základě údajů datové sítě FADN. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (prof. Ing. Jindřich Špička Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Jana Macháčková) ve spolupráci s ČZU (Ing. Renata Aulová Ph.D.).

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2018 – Podniky s výrobním zaměřením polní výroba

V červnovém vydání časopisu Zemědělec (25/2020) byl publikován článek „Hospodaření podniků polní výroby“. Autorky Ing. Zuzana Fuksová a Ing. Monika Hlaváčová prezentují informace o charakteristice, produkci a jejím složení, nákladech a výsledcích hospodaření podniků v roce 2018 ve vztahu k jejich ekonomické velikosti.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2018 – Podniky s výrobním zaměřením chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

Článek „Podniky s živočišnou výrobou“ byl otištěn v prvním květnovém čísle týdeníku Zemědělec (19/2020). Autoři Ing. Lenka Varhaníčková a Ing. Jarmil Mlčák v článku informují o produkci, nákladech a výsledcích hospodaření u podniků zabývajících se chovem skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci za rok 2018. Popsány jsou také i významné změny v hodnocených ukazatelích mezi roky 2017 a 2018.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2018 – Podniky s výrobním zaměřením smíšená výroba

V týdeníku Zemědělec (č. 16/2020) byl 14. 4. 2020 publikován článek „Hodnocení podniků smíšené výroby“ na základě dat z šetření FADN v roce 2018. Komentuje strukturální charakteristiky a ekonomické výsledky podniků smíšené výroby, které jsou z hlediska tvorby produkce nejvýznamnějším výrobním zaměřením v ČR. Zabývá se rozborem produkce RV a ŽV, nákladů, podpor a dalších ukazatelů v meziročním srovnání 2017/2018 při porovnání výsledků podniků fyzických a právnických osob. Autorkami jsou Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová.

 

Multicriteria assessment of Czech farms

Publikační výstup o nově vytvořené metodice hodnocení zemědělských podniků na bázi dat FADN byl zveřejněn v odborném časopise Zemědělská ekonomika pod názvem "Multicriteria assessment of Czech farms" (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (3): 101–111). Tento článek popisuje metodiku hodnocení zemědělských podniků, která bere v úvahu multifunkčnost odvozenou z požadavků a očekávání zemědělského sektoru. Za tímto účelem byla vyvinuta originální vícekriteriální metoda pro hodnocení zemědělských podniků na základě jejich individuálních údajů. Hodnoceno bylo pět oblastí (produkční, ekonomická, finanční stabilita, environmentální, sociální a další), které představují nejdůležitější aspekty zemědělství. Jedná se o výstup projektu v rámci interního výzkumu ÚZEI. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Monika Hlaváčová) ve spolupráci s ČZU (Ing. Ludmila Pánková).

 

První odhady důchodu v zemědělství

V Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 07/2020) byl dne 10. února 2020 publikován článek „První odhady důchodu v zemědělství“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Kristina Iglićová).

 

Hodnocení agrárních podniků

V týdeníku Zemědělec (č. 49/2019) byl dne 2. prosince 2019 publikován článek „Hodnocení agrárních podniků“, který informuje o výsledcích zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal).

 

Hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce 2018 na bázi FADN

V informačním zpravodaji Agrární komory ČR nazývající se AGRObase byl dne 25. listopadu 2019 publikován článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce 2018 na bázi FADN“, který seznamuje odbornou veřejnost s výsledky zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal).

 

Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat

V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 28/2019) byl dne 8. července 2019 publikován článek „Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat“, který seznamuje odbornou veřejnost s vývojem nového projektu FADN na zjednodušení sběru dat zemědělských podniků do šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN   (Ing. Jana Macháčková, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Josef Hanibal).

 

Podniky ekologického zemědělství

Ve 20. čísle týdeníku Zemědělec byl uveřejněn další ze série článků o ekonomice zemědělských podniků, která vychází z dat šetření FADN. Tentokrát byly jeho tématem Podniky ekologického zemědělství. Shrnuje základní charakteristiky a vývoj v letech 2011-2017. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky zaměřené na produkci mléka

Další z článků o hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 v porovnání s rokem 2016. Ekonomika výroby mléka se vlivem vyšší realizační ceny mléka, zvyšující se produkce mléka a v neposlední řadě v důsledku výše čerpaných dotací v roce 2017 výrazně zlepšila. Podniky výrobního zaměření produkce mléka byly z dat FADN hodnoceny v týdeníku Zemědělec č. 19 (6. 5. 2019), autorkami jsou Ing. Martina Döbertová a Ing. Světlana Lamprechtová.

 

Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms

Článek pracovníků FADN Ing.Vladimíra Kostlivého Dr. a Ing. Zuzany Fuksové Ph.D. v mezinárodním recenzovaném časopise Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika, Agric. Econ. – Czech, 65 (2019) No. 4 https://doi.org/10.17221/162/2018-AGRICECON, prezentuje výsledky interního výzkumného projektu ÚZEI (IVP 1295/2017). Ekologické zemědělství se stalo důležitou součástí českého zemědělství. Cílem publikované studie je hodnocení technické efektivnosti farem výrobních zaměření s živočišnou výrobou a určení hlavních faktorů, včetně dotací, které ovlivňují technickou účinnost jak konvenčních, tak ekologických farem. Byla použita panelová data pro období 2011-2016 databáze FADN ČR 2017. Výsledky potvrdily rozdíly v technické efektivnosti podniků hospodařících v režimu ekologického a konvenčního zemědělství. Velikost zemědělského podniku, výrobní zaměření a podmínky ovlivňují ziskovost zemědělských podniků, hospodářskou výkonnost i srovnatelnost s podniky konvenčního zemědělství. Technická efektivnost ekologického zemědělství dlouhodobě roste. Farmy s rostoucí technickou efektivností vykazují pokles podílu provozních dotací na produkci a to bez ohledu na jejich zařazení do kvartilu ekonomické výkonnosti.

   

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 -  Podniky zaměřené na polní výrobu

Pokračování série článků o ekonomice zemědělských podniků. V týdeníku Zemědělec byl v čísle 18 (z 29. 4. 2019) zveřejněn třetí díl s názvem Podniky zaměřené na polní výrobu. Článek shrnuje meziroční srovnání obecných charakteristik a ekonomických ukazatelů v letech 2016 a 2017 v tomto výrobním zaměření.
Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Petra Bílá.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky se zaměřením na chov skotu

Článek v týdeníku Zemědělec č. 17/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Jarmil Mlčák, kteří čerpají z údajů zjištěných
z posledního šetření FADN. Článek hodnotí meziroční vývoj ekonomických ukazatelů za období 2016-2017 u podniků specializovaných na chov skotu.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky s výrobním zaměřením smíšená výroba

Článek v týdeníku Zemědělec č. 16/2019. Autorky, pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová, hodnotí ekonomické výsledky podniků smíšené výroby, které jsou produkčně nejsilnější skupinou zemědělských podniků v ČR. Popisují příznivý vývoj ukazatelů tzv. Standardního výstupu v meziročním srovnání 2016/2017.

 

Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Souhrnné hodnocení v ČR

Článek v týdeníku Zemědělec č. 15/2019. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková, které čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN. V úvodním článku minisérie hodnocení ekonomických výsledků na základě dat FADN je konstatováno, že hospodářský výsledek českých zemědělců v roce 20017 byl jedním z nejlepších v posledních letech.

 

Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů.
Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019.

 

Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016

V časopise Úroda (9/2018) byla publikována analýza produkce a nákladů v podnicích specializovaných na polní výrobu v letech 2014-2016 na základě údajů šetření FADN. Článek spoluautorů Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018.

 

Ekonomika ekologických farem

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011 – 2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018.

   

On-line finanční analýza ve FADN

V týdeníku Zemědělec (16/2018) uveden příklad využití datové základny FADN při vlastní finanční analýze zemědělského podniku.
Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.

    

Comparison of Agricultural Costs Prediction Approaches 

Příspěvek v mezinárodním recenzovaném časopise AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics (1/2018) porovnává tři přístupy odhadu nejvýznamnějších nákladových položek zemědělských podniků na úrovni České republiky. Jako zdroje dat pro zpracování predikce nákladů bylo využito šetření FADN (mikroekonomická data) a výstupy ČSÚ (makroekonomická data). Článek autorů Ing. Zuzany Hlouškové, Ing. Petry Ženíškové a Ing. Marie Prášilové je výstupem interního výzkumného projektu ÚZEI.

   

Veřejná databáze datové sítě FADN

Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková.
Příspěvek pojednávající o výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ.
Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

   

Extrapolace a predikce výsledků -

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal

Příloha časopisu Zemědělec číslo 48/2017 - Sborník příspěvků z ekonomické konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání
8. listopadu 2017 - Raisův sál Národního domu na Vinohradech - 21. ročník slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků
16. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN

Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková Příspěvek v Zemědělci č. 48/2017, Sborník příspěvků z ekonomické konference, str. 41-44. Samostatný text analýzy.

    

Ekonomika chovů ovcí a koz v ekologickém zemědělství  

V odborném časopise Náš chov (8/2017) byl publikován recenzovaný článek, jehož cílem je na základě údajů FADN CZ analyzovat zemědělské podniky specializované na ovce, kozy a ostatní zvířata zkrmující objemnou píci a zhodnotit jejich ekonomický vývoj v letech 2011-2015. Autory článku jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr., Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Josef Hanibal a Ing. Jana Peterková. 

 

Farms Productivity Developments Based on Malmquist Production Indices 

Příspěvek v mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (2/2017 - June) porovnávající změny produktivity zemědělských podniků na základě panelových dat FADN 2011 – 2015.

 

Microsimulation Model Estimating Czech Farm Income from Farm Accountancy Data Network Database

V mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (3/2014 - September) uveřejněn článek zabývající se odhadem důchodu zemědělství na bázi dat FADN.

  

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU 

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

   

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

    

 

 

 

 

 


© ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

vs  17.02.2021