ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Kontaktní pracoviště FADN je spoluřešitelem mezinárodního projektu:

OECD FLA TAD/DO/2017.47 „OECD Farm-Level Analysis Network: Drivers of farm performance“
(Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem)

Společný projekt pracovní skupiny Farm-Level Analysis při OECD byl řešen v letech 2017 a 2018. Cílem projektu je porovnání podnikové výkonnosti mezi jednotlivými státy včetně určení nejvýznamnějších determinantů, tj. výpočet TFP podle harmonizované metodiky.

V počáteční fázi byla provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků na jejíž základě byly identifikovány porovnávané klastry zemědělských podniků na úrovni jednotlivých zemích zapojených do projektu. Následně byly posouzeny, zvoleny a uplatněny různé ukazatele výkonnosti. Zjištění celkové produktivity faktorů (TFP) zemědělských podniků bylo provedeno na základě předchozí práce OECD v této oblasti pomocí metody neparametrického indexu.

Na základě těchto výsledků byla analyzována vazba mezi charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností. Zjištění o faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností bylo interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zvyšování produktivity.

 

 

 

Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN se aktivně účastní mezinárodního workshopu:

Mezinárodní workshop Pacioli je zaměřený na problematiku sběru, zpracování a analyzování individuálních dat, a to zejména dat výběrového statistického šetření FADN. Workshopu se pravidelně účastní kolem 40-60 účastníků z mnoha zemí z celého světa (EU, USA, Kanada). Účastníci workshopu řeší jak aktuální problematiku spojenou se sběrem dat, tak i budoucí výhledy na organizaci šetření. Během workshopu jsou prezentovány výstupy studií a analýz vycházející převážně z databáze FADN jednotlivých zemí, tak také databáze EUFADN (administrátor DG.AGRI).

V roce 2017 byly na workshopu Pacioli prezentovány výsledky interního vývojového projektu Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků se zaměřením na možnosti stanovení vah jednotlivých kritérií i celých skupin (dimenzí). Dále byl prezentován výstup interního výzkumného projektu Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství – analýza technické efektivnosti.

 

V roce 2016 byl prezentován metodický postup interního výzkumného projektu Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků.

 

V roce 2015 prezentován výstup interního výzkumného projektu Odhad ekonomických výsledků na základě FADN a byly diskutovány další možnosti rozvoje zkoumané problematiky.

 

V roce 2014 byla představena vyvíjená metodika predikce hospodářských výsledků v prezentací s názvem „Microsimulation model estimating Czech farm income from Farm Accountancy Data Network database“.

 

 

 

 

 

 


© ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

vs  21.09.2018