FADN V ČESKÉ REPUBLICE

 

FADN je unikátní informační systém, který představuje hlavní zdroj informací o ekonomické situaci zemědělských podniků v Evropské unii. Prakticky se jedná o statistické šetření výrobních a ekonomických výsledků hospodaření reprezentativního souboru zemědělských podniků, které je každoročně prováděno ve všech členských zemích EU. Jedinečnost systému FADN spočívá zejména v jednotné metodice nezávislé na národních účetních standardech, díky níž lze relevantním způsobem porovnávat ekonomické výsledky zemědělských podniků všech právních forem a specializací napříč všemi členskými státy EU.

V České republice byly zárodky této sítě vytvářeny již od roku 1994, kdy v rámci tzv. sítě testovacích podniků prováděl tehdejší Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) výběrová šetření hospodářských výsledků v zemědělství. V roce 2003 pak došlo z rozhodnutí ministra zemědělství k vytvoření Kontaktního pracoviště FADN ČR ve VÚZE. Legislativně je šetření FADN vymezeno legislativou EU a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb. o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (nyní ÚZEI).
 Sběr dat v průběhu šetření FADN je zajišťován prostřednictvím externích tazatelských subjektů (účetní a poradenské firmy, AK ČR, ASZ ČR). Proces zpracování a kontrol dat je následně prováděn centrálně pracovníky Kontaktního pracoviště FADN. V konečné fázi jsou individuální výsledky zemědělských podniků v anonymizované podobě předávány pracovišti Evropské komise DG AGRI.

Výběrový soubor FADN ČR tvoří v současné době přibližně 1450 zemědělských subjektů. Struktura souboru vychází z tzv. plánu výběru, který zajišťuje reprezentativnost z hlediska zastoupení jednotlivých typů výrobního zaměření podniků, velikosti i regionálního rozmístění zemědělských podniků ČR.

Výsledky FADN jsou na národní úrovni intenzivně využívány zejména ministerstvem zemědělství ČR pro hodnocení ekonomické situace zemědělských podniků a pro přípravu, resp. hodnocení společné zemědělské politiky. Významnou roli hrají data FADN v rámci řady výzkumných projektů a dále také v oblasti zemědělského poradenství.

Snahou Kontaktního pracoviště FADN ČR je, aby toto šetření nebylo vnímáno pouze jako povinnost vůči EU, ale aby bylo užitečné široké veřejnosti, a především samotným zemědělským podnikům. Publikace s výsledky FADN je každoročně distribuována všem subjektům zapojeným do šetření. Hlavním zdrojem informací z šetření FADN je veřejná databáze FADN přístupná přes webové stránky. Databáze FADN poskytuje širokou škálu informací, od výnosů, cen zemědělských výrobců a ukazatelů užitkovosti, až po nákladové položky a ekonomické výsledky hospodaření.

Zvlášť pro podniky účastnící se šetření FADN byla vyvinuta funkce umožňující komparaci jejich výsledků se skupinou podobných subjektů, či se skupinou navolenou podle vlastních požadovaných kritérií (např. region, výrobní zaměření, výrobní oblast, LFA atd.). Cílem je, aby výstupy FADN sloužily jako užitečný podklad pro rozhodování na úrovni managementu.

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 25.02.2021 •••