ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ  (FADN)  V EU

 

 

Vznik FADN v EU

Zemědělská účetní datová síť (FADN) představuje významný relevantní zdroj harmonizovaných a porovnatelných dat o hospodaření a o ekonomických výsledcích zemědělských podniků zpracovaných jednotnou metodikou napříč všemi členskými státy EU.

Vznik zemědělské účetní datové sítě se datuje až do roku 1965, kdy byl příslušným nařízením (nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965) ustanoven právní rámec systému FADN. Jedná se o každoroční statistické výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků, které spadá pod Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).

Sběr dat

Sběrem a zpracováním dat jsou v jednotlivých členských zemích EU pověřena tzv. Kontaktní pracoviště FADN. Celkový výběrový soubor FADN zahrnuje přes 80 tisíc respondentů, kteří reprezentují zhruba 4 miliony zemědělských podniků za všechny členské státy Unie. Šetření FADN je zaměřeno pouze na komerčně orientované subjekty, které pokrývají přibližně 90 % celkové zemědělské produkce EU.

Údaje jsou vždy shromažďovány do zabezpečené databáze, která zajišťuje ochranu dat. Legislativa zahrnuje konkrétní ustanovení pro zajištění mlčenlivosti o účetních výsledcích vztahujících se k jednotlivým zemědělským podnikům. Zveřejňovány jsou pouze agregované výsledky za skupiny podniků.

Sbírána jsou jak data týkající se produkce (např. využívaná zemědělská půda, vstup pracovní síly, stavy zvířat, výnosy), tak data ekonomická (např. hodnota produkce, náklady, podpory a dotace, čistá přidaná hodnota).

Jednotná metodika

Významným principem systému FADN je harmonizovaný způsob výběru zemědělských podniků do šetření FADN. Každá země musí sestavit podle jednotné metodiky, dané Řídícím výborem FADN EK, plán výběru podniků šetření FADN, který garantuje reprezentativnost a validitu šetření v každém státě EU. Podniky jsou vybírány do šetření FADN tak, že každému subjektu v souboru FADN je možné přidělit tzv. váhový faktor (Weighting Factor) vyjadřující počet podniků stejného typu, které tento podnik reprezentuje. Pomocí těchto váhových faktorů je možné, s využitím harmonizované metody vážení dat šetření FADN, zajistit reprezentativní výsledky zemědělství. Současně lze z výběrového souboru FADN provádět extrapolaci celorepublikových hodnot, to je např. vypočítat celkovou produkci, náklady, přidanou hodnotu a další ukazatele za všechny zemědělské podniky pro makroekonomické analýzy a hodnocení sektoru zemědělství.

Nejobvyklejší formou prezentace výsledků šetření FADN je tzv. Standardní výstup FADN. Standardní výstup je soubor ukazatelů z databáze FADN uspořádaný tak, aby poskytoval ucelený pohled na hospodářské výsledky a ekonomickou situaci zemědělského podniku nebo skupiny podniků. Ukazatele Standardního výstupu FADN mají jednoznačnou definici a v rámci sítě FADN jsou kalkulovány jednotně ve všech státech EU. Tím tvoří výchozí základnu pro komparace výsledků zemědělských podniků a farem mezi státy EU. V této podobě se může s daty FADN setkat každý uživatel v publikacích či elektronických médiích EU.

Databáze FADN EU

Databáze FADN představuje unikátní nástroj umožňující detailní ekonomickou analýzu jednotlivých skupin zemědělských podniků. Jedinečnost FADN potvrzuje mimo jiné jeho intenzivní využívání Evropskou komisí pro účely tvorby a vyhodnocování dopadů společné zemědělské politiky EU. Výstupy z databáze FADN EU jsou spolu s metodickým popisem zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise. Zde je také k dispozici aplikace pro veřejný přístup do této databáze FADN EU, která umožňuje mimo jiné získání agregovaných extrapolovaných výsledků za jednotlivé země EU v časové řadě. Dále je možné si zde stáhnout zprávy obsahující analýzy zemědělských odvětví či si zobrazit prezentaci za vybrané sektory ve formě vizualizačních dashboardů. 

 

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 24.03.2021 •••