PROJEKTY ČR

 

Kontaktní pracoviště FADN se významně podílí na výzkumné a vývojové činnosti Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Zástupce Kontaktního pracoviště FADN je zároveň členem Programové rady výzkumu ÚZEI. Přehled projektů řešených pracovníky FADN shrnuje následující text.

 

Interní projekty ÚZEI řešené pracovníky FADN:

 

SMART FADN (počátek řešení v r. 2018)

Několikaletý projekt má za cíl vytvořit návrh nového systému sběru a manažerského využití dat FADN tzv. Smart FADN. Návrh inovativního řešení sběru a využití dat FADN se bude opírat o využití nových technologií. Pro zmírnění zátěže zemědělců a zvýšení motivace jejich participace v šetření FADN je nutné využít dostupných informací z dalších administrativních zdrojů a najít nové možnosti zjednodušení sběru dat pomocí digitálních a informačních technologií. Cílem celého projektu je v dalších letech i vytvoření nového software, který by měl usnadnit a zefektivnit dosavadní proces sběru dat.

 

Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem (řešení v r. 2018)

Cílem projektu je analyzovat korelace mezi charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností a umožnit tak přesněji předvídat reakce zemědělců na plánovaná opatření zemědělské politiky.

S využitím dat Šetření FADN je provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků prostřednictvím vybraných ukazatelů typu velikost zemědělských podniků, specializace, diverzifikace příjmů, agroekologické charakteristiky, poměry vstupů, úroveň a struktura podpor zemědělských podniků. Na tomto základě budou na úrovni zvolené skupiny výrobního zaměření identifikovány porovnávané klastry zemědělských podniků a provedena analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem. Tento projekt souvisí s mezinárodním projektem OECD FLA TAD/DO/2017.47 „Drivers of Farm Performance“, Johannes Sauer, Technical University of Munich.

 

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (řešení 2016-2018)

Projekt je zaměřen na obtížně zpracovatelné téma více-dimenzního hodnocení, kde se potkávají různé pohledy na funkce zemědělství. Tato hlediska mohou být nejen v souladném vztahu, ale naopak si jejich cíle mohou konkurovat. Jedná se zejména o vztah cílů produkčních a ekonomických versus cílů sociálních a environmentálních. Pro dosažení trvale udržitelného rozvoje zemědělství je nezbytné zabezpečit rovnováhu mezi těmito oblastmi. Stanovení této rovnováhy není jednoznačné a jedná se o velice komplikovanou problematiku. Záměrem řešeného projektu je ocenit ve finálním zhodnocení nejen jednotlivé dimenze, ale také jejich vzájemnou souvztažnost. V rámci řešeného projektu bylo vynaloženo úsilí o vypracování metodického postupu opírajícího se o periodicky dostupné informace z databáze FADN ČR takovým způsobem, aby bylo dosaženo rozsáhlejšího uchopení funkcí zemědělství, nežli je v současnosti obvyklé.

Ve finálním vícekriteriálním ohodnocení zemědělských podniků jsou zapojeny oblasti produkční, ekonomická, finanční stabilita podniku, environmentální a ostatní (zahrnující také sociální funkce). Další pohledy doplňují cíle finanční stability a efektivnosti podnikání v zemědělství za účelem stanovení spravedlivého ohodnocení činnosti zemědělských podniků v tendencích trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

V rámci řešení problematiky vícekriteriálního zhodnocení zemědělských podniků byl zapracován kompletní metodický postup a byla vytvořena samostatná databáze s propočtem vícekriteriálního zhodnocení od roku 2014.  Výsledy jsou zprostředkovány zainteresovaným zemědělcům pomocí aplikace FADN PUBLIC/modul FARMER, která umožňuje veřejný přístupu do databáze FADN CZ.

 

Technická efektivnost podniků ekologického zemědělství (řešení 2015-2017)

Datová základna FADN je unikátním zdrojem reprezentativních ekonomických dat za ekologické hospodaření. V rámci tříletého projektu byla panelová data šetření FADN využita k analýze technické efektivnosti ekologicky hospodařících podniků.

Projekt předložil pohled na produktivitu a efektivnost zemědělských podniků z mnoha hledisek. Zejména se jednalo o způsob hospodaření, výrobní zaměření a ekonomickou velikost. Řešení je příspěvkem do diskuse o vývoji konkurenceschopnosti ekologického zemědělství.

V prvním roce řešení byl definován metodický postup výpočtů a byla sestavena datová základna. Analytické výsledky za období 2011-2014 byly posuzovány zejména z pohledu výrobního zaměření při porovnání výsledků podniků konvenčního a ekologického hospodaření.

Ve druhém roce se řešitelský tým zaměřil na analýzu technické efektivnosti za rozšířené analyzované období 2011-2015. V metodickém řešení byly využity indexy změny celkové produktivity výrobních faktorů (TFP) zjištěné metodou DEA Malmquist, která byla provedena na výběrovém souboru panelových dat 440 podniků reprezentujících výrobní zaměření s živočišnou výrobou, z toho 114 hospodařících ekologicky.

Ve třetím roce řešení byl zkoumán vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství. Cílem bylo posouzení schopnosti zvyšování produktivity, potenciálu růstu a trendů v efektivnosti a produktivitě podniků ekologického zemědělství podle výrobních zaměření na základě dat šetření FADN 2011-2016. Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství a analýza technické efektivnosti byly posuzovány ve variantách s použitím neparametrické metody analýzy datových obalů DEA (Data Envelopment Analysis) a s uplatněním modelu SFA (Stochastic Frontier Analysis) stochastické hraniční analýzy s rozlišením skupin výrobních zaměření (VZ) a v návaznosti na řešení projektu v roce 2016.

 

Odhad ekonomických výsledků v zemědělství na základě podnikových dat FADN (řešení 2013-2015)

V rámci projektu byl navržen metodický postup predikce ekonomických výsledků individuálních podniků, včetně zpřístupnění těchto výsledků jednotlivým zemědělským podnikům. Ke zhodnocení ekonomické situace zemědělských podniků je využita databáze FADN CZ, která slouží také jako základna pro výpočty predikcí a odhadů.

Dále se projekt zabýval problematikou finanční analýzy pro fyzické a právnické osoby, která je dalším praktickým výstupem projektu pro zemědělce. Finanční analýza podniků právnických osob vychází z účetních výkazů. Odlišně je zpracována finanční analýza podniků fyzických osob, která je odvozena ze specifických položek dotazníku FADN CZ. Kompletní výstupy finanční analýzy jsou taktéž elektronicky zpřístupněny podnikům participujícím v šetření FADN.

Údaje šetřené v rámci FADN jsou striktně důvěrné. Z tohoto důvodu lze zveřejňovat pouze hromadné výsledky (např. průměry za skupiny) a k individuálním údajům svého podniku mají zemědělci přístup pouze po přihlášení se do zabezpečeného systému.

Pro zpřístupnění výsledků zemědělským podnikům, které participují v šetření FADN CZ, byl využit modulární dálkový přístup do databáze FADN CZ pomocí on-line softwarové aplikace FADN PUBLIC (https://public.fadn.cz). Účelům projektu odpovídá MODUL FARMER, který mohou využívat zemědělci pro zobrazení vlastních údajů z šetřeného dotazníku. Navíc mohou uživatelé využít dalších nabízených možností, jako je například přehled pokročilých ukazatelů, porovnání vlastních výsledků s průměrnými výsledky vybrané skupiny podniků, finanční analýza, rozbor výsledků v datové řadě či odhadované výsledky produkčního roku.

 

 

Spoluřešení pracovníků FADN na dalších interních projektech ÚZEI:

 

Modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR (řešení v r. 2017, 2018)

Cílem prvního roku řešení projektu byla analýza životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech (ANC) České republiky se zaměřením na ekonomiku farem roztříděných podle výrobního zaměření a identifikaci míry vlivu plateb ANC v těchto skupinách. Dalším pohledem na výsledky bylo třídění podle výměry zemědělské půdy podniků, z čehož vyplynuly poznatky k problematice degresivity plateb ANC. Druhý rok řešení byl projekt zaměřen na detailnější rozbor životaschopnosti farem v méně příznivých oblastech České republiky, zejména na analýzu jednotlivých ukazatelů, vytvoření vícerozměrného pohledu na životaschopnost a detekování vhodných prediktorů životaschopnosti. Cílem projektu je posílit metodologii vyhodnocení životaschopnosti co se týče prediktivního modelování a rozvíjet simulační nástroje.

 

Modelování dopadu změn LFA politiky na ekonomiku podniků (řešení v r. 2016)

Kontaktní pracoviště FADN úzce spolupracovalo na přípravách změn opatření LFA (nyní ANC) v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Z této problematiky vycházel řešený projekt, který byl zaměřen na vyhodnocení dopadů změn plateb LFA do ekonomiky farem. Cílem projektu bylo definování a analýza vazeb mezi proměnnými, které jsou zahrnuty do vyhodnocení dopadů s využitím statistických metod z oblasti analýzy závislostí kvantitativních znaků.

 

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (řešení 2012-2015)

Program Rozvoje venkova na období 2007-2013 zahrnoval řadu opatření investiční podpory zaměřených na modernizaci v oblasti zemědělství a lesnictví, přidávání hodnoty zemědělským, potravinářským a lesnickým produktům, nebo diverzifikace nezemědělských výrob, jako jsou obnovitelné zdroje energie nebo cestovní ruch a nekomerčních aktivity. Cílem interního výzkumného projektu byla kvantifikace kauzálních účinků podpory ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou výkonnost a produktivitu vyplývajících z poskytovaných strukturálních podpor zemědělským podnikům v delším časovém.

 

Teritoriální dimenze diverzifikace farem (řešení v r. 2014)

Hlavním cílem projektu bylo objasnit územní diferenciaci českého zemědělství a venkova a také se zaměřit na teritoriální aspekty diverzifikace farem. Byla analyzována diferenciace českého venkova a zemědělství, vytvořena typologie českého venkova a socioekonomická typologie českého zemědělství na základě ukazatelů zaměstnanosti v zemědělství a významu živočišné výroby. Teritoriální význam diverzifikace farem byl hodnocen na základě typologie zemědělství a s využitím různých datových zdrojů (ČSÚ, SZIF, FADN).

 

Problematika podpor pro méně příznivé oblasti (řešení 2013-2014)

Cílem projektu bylo zdokonalit vymezení LFA v ČR v souvislostech EU, zpracovat metodiku pro stanovení dopadu přírodních omezení do ekonomiky farem a vypracovat metodiku vymezení oblastí s přírodními znevýhodněními v ČR pro období po roce 2014. Mezi výsledky výzkumu patří zejména seznam katastrálních území, která jsou zařazena do LFA a jsou uvedena v Nařízení vlády a specializovaná mapa LFA (PRV ČR 2014-20).

 

 

 

 


© FADN CZ

vs  30.03.2021