PLÁN VÝBĚRU PODNIKŮ FADN

 

Podniky jsou do sítě FADN vybírány na základě sestaveného plánu výběru. Jedním z kritérií je při rozhodování práh ekonomické velikosti podniků (treshold). Síť podniků FADN by měla reprezentovat tržně orientované zemědělské podniky a neměla by zahrnovat malá, převážně samozásobitelská hospodářství, u kterých zemědělství není hlavním zdrojem příjmu. Vzhledem k odlišné situaci (počtu a velikosti podniků) v jednotlivých zemích EU stanovuje tuto hranici každá země individuálně společně s experty EU. Obecný požadavek metodiky EU vyžaduje, aby byla vyřazena nejmenší netržní hospodářství. Zbývající část populace zemědělských podniků pak má generovat minimálně 90 % standardní produkce celého zemědělství.

 

Subjekty jsou při výběru hodnoceny podle ekonomické velikosti, která se měří jako celková standardní produkce podniku a je univerzálně vyjadřována v eurech. Klasifikace ekonomické velikosti třídí podniky do 14 tříd. Do výběrového souboru FADN ČR jsou zařazovány podniky v rozmezí EV IV. (celková produkce podniku 8 000 – 15 000 euro) až EV XIV. (celková produkce nad 3 000 000 euro). V případě specifického šetření ekologických podniků mohou být do zpracování zahrnuty i podniky EV III. (celková produkce 4 000 – 8 000 euro). Podniky zachycené Agrocenzem a zahrnuté ve velikostní třídě I. a II., nejsou do výběru sítě FADN zahrnovány. Zpravidla se v těchto kategoriích jedná o podniky fyzických osob s průměrnou výměrou cca 3 ha zemědělské půdy, které nesplňují požadavky pro výběr podle strategie EU. Zbývající část zemědělských podniků vytváří cca 97 % standardní produkce celého odvětví, což splňuje kritéria EU.

 

Zpracovaný plán výběru podniků pro každý členský stát EU je projednáván a schvalován Národní komisí FADN a poté Výborem EK FADN. Při sestavování plánu výběru podniků FADN ČR se vychází z údajů strukturálních šetření v zemědělství, které poskytuje Český statistický úřad.

 

Od roku 2010 je plán výběru podniků FADN ČR stanoven na 1 417 subjektů, což odpovídá směrnému počtu, který EK pro ČR stanovila. Soubor FADN ČR je proměnlivý. Část podniků každý rok z šetření odstoupí (důvodem může být např. ukončení činnosti, změna majitele nebo politiky hospodaření, neochota poskytovat data, nedostatky v účetnictví, nevyhovující rozložení šetřených podniků v rámci kritérií podle metodiky apod.). Chybějící podniky jsou nahrazovány novými v závislosti na optimalizaci souboru doplňováním v nedostatečně zastoupených regionech jednotlivých výrobních zaměření. Výsledný soubor je dlouhodobě plně reprezentativní pro hodnocení výsledků zemědělských podniků a farem ČR.

 

Všechny plány výběru za minulá i aktuální období můžete zobrazit nebo stáhnout z následující tabulky:

  

  

  

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

 

 


 

 

 

STRUKTURY VÝBĚROVÝCH SOUBORŮ FADN CZ

 

  

  

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

 

 

 

 

 


   ©    FADN CZ

vs  30.03.2021