STANDARDNÍ PRODUKCE PODNIKŮ

 

Produkcí se v zemědělském odvětví rozumí finanční hodnota hrubé zemědělské produkce ve výstupních cenách zemědělské produkce, která je součtem hodnoty (hodnot) hlavního produktu (hlavních produktů) a druhotného produktu (druhotných produktů). DPH, daně z produktů a přímé platby se do výpočtu nezahrnují.

 

Standardní produkce (SP) vyjadřuje hodnotu produkce, která odpovídá průměrné situaci v daném regionu pro každé zemědělské produkční odvětví. Koeficienty standardní produkce jsou kalkulovány za všechny ekonomicky významné plodiny a kategorie hospodářských zvířat. Hodnoty SP se v produkčních odvětvích rostlinné výroby určují na základě plochy v hektarech. Pro použití v rámci zemědělské účetní datové sítě jsou hodnoty SP určené tímto způsobem vyděleny počtem ročních, po sobě jdoucích sklizní, jejichž počet členské státy sdělují. Hodnoty SP se v živočišné výrobě určují na jeden kus hospodářského zvířete s výjimkou drůbeže, u níž se určují na 100 kusů, a včel, u nichž se určují na jedno včelstvo.

 

Produkční období pro výpočet SP odpovídá 12 měsícům (kalendářního nebo zemědělského hospodářského roku). Pro produkty rostlinné a živočišné výroby, pro které je produkční období kratší nebo přesahuje 12 měsíců, se vypočítává SP odpovídající růstu nebo produkci za 12 měsíců. Pro účely výpočtu hodnot standardní produkce pro statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Evropské Unii je pro rok N definováno Referenční období pro standardní produkci, které se vztahuje na pět po sobě jdoucích let od roku N-5 do roku N-1. Hodnoty standardní produkce se určují pomocí průměrných základních údajů vypočtených za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Tyto hodnoty standardní produkce N-3 se aktualizují, aby se do nich promítl hospodářský vývoj přinejmenším pokaždé, kdy se provádí statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

 

První sledované období, pro které se vypočítávají hodnoty standardní produkce, odpovídá sledovanému období 2007, vztahujícímu se na kalendářní roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 nebo zemědělské hospodářské roky 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 a 2009/10. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012) a 2013 (období 2011–2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©  FADN CZ

vs  30.03.2021