TYPOLOGIE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 

Pro účely Zemědělské účetní datové sítě FADN a Strukturálního šetření v zemědělství je zaveden speciální klasifikační systém zemědělských podniků, který vychází z Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii.  Tento systém umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

 

Zařazení podniku dle typologie probíhá na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output), které nahrazují dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin).

Klasifikační systém pro zařazení zemědělských podniků podle ekonomické velikosti a typů výrobního zaměření vychází z ekonomické kategorie standardní produkce (SP, SO). Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou stanovovány pro produkty RV ve vyjádření na 1 ha, pro výrobky ŽV na jeden kus za jednotlivé kategorie zvířat. Hodnota standardní produkce odpovídá průměrné roční hodnotě produkce z 1 ha dané plodiny, nebo 1 kusu v rámci dané kategorie zvířat.

Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány. Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN. Koeficienty SO jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

 

 

KLASIFIKACE EKONOMICKÉ VELIKOSTI

 

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

 

 

 

KLASIFIKACE VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

 

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.
Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

    

 

 

 

 


©  FADN CZ

vs  30.03.2021