VÝBĚR PODNIKŮ DO SÍTĚ FADN CZ

Základním prvkem provozování sítě FADN je sestavení tzv. plánu výběru podniků FADN a vlastní výběr zemědělských podniků. Cílem je dosažení reprezentativnosti souboru. Sestavení plánu výběru podniků vyplývá z legislativy a metodik EK. Jedná se především o nařízení Komise (EU) č. 2015/220, které je v platnosti od účetního roku 2015 a nahrazuje několik předchozích nařízení. Toto nařízení stanovuje pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě a klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství EU, doplněné nařízením Komise (EU) č. 1198/2014, a nařízení Komise (EU) č. 385/2012 o podobě podnikového výkazu, který je v platnosti od účetního roku 2014.

Pro účely výběrových šetření je ve statistice EU zaveden speciální klasifikační systém zemědělských podniků, který umožňuje zařadit každý podnik podle jeho ekonomické velikosti a podle specializace stanovit typ výrobního zaměření. Třída ekonomické velikosti je určena prahovými hodnotami celkové standardní produkce podniku. Pro zachování porovnatelnosti mezi všemi státy EU je univerzálně vyjadřována v eurech. Výrobní zaměření jsou charakterizována podílem produkce jednotlivých výrobních odvětví na celkové standardní produkci podniku. Toto schéma umožňuje roztřídit do kategorií všechny zemědělské podniky zachycené strukturálním šetřením (Agrocenzem) a zpracovat plán výběru za jednotlivé typy podniků.
Stanovení optimálního, resp. minimálního potřebného počtu respondentů výběrového šetření a počtu respondentů za jednotlivé skupiny (vrstvy) výběrového souboru probíhá na principu statistických metod teorie výběrových šetření. Základem je metoda regresního odhadu při známé hodnotě regresního koeficientu b.

V souladu s metodikou jsou podniky výběrového souboru FADN roztříděny do agregovaných tříd podle ekonomické velikosti a typu výrobního zaměření. Dále je na základě uvedené metody testována variabilita hodnot vybraných ukazatelů - celkové produkce, produkce RV, produkce ŽV a hrubé přidané hodnoty v jednotlivých skupinách (vrstvách) zemědělských podniků. Tyto testy jsou prováděny pro různé agregace skupin podniků.

S ohledem na výsledky statistických testů je každoročně sestaven základní rámec selekčního plánu. V České republice tvoří podniky malé ekonomické velikosti třídy IV.-VI. zhruba 15 % výběrového souboru, podniky střední velikosti VII.-IX. vytvářejí 30 %, podniky velké velikosti X.-XI. jsou zastoupeny 25 % a největší podniky (velikost XII.-XIV.) představují 30 %. Plán je dále upravován u těch kategorií podniků, které by vzhledem k malému počtu ve výběrovém souboru neumožňovaly publikování jejich výsledků na minimální počet nezbytný ke zpracování.

Každá členská země EU má v síti FADN pravidelně větší počet podniků (minimálně o 20 % více než je teoreticky nutné), aby bylo možné zajistit předání počtu požadovaného Evropskou Komisí. Při vlastním výběru podniků vhodných pro zapracování do sítě FADN jednotlivé státy EU zpravidla uplatňují další specifická kritéria výběru. V ČR se kromě metodiky EU při výběru podniků přihlíží především k regionálnímu rozmístění z hlediska administrativních (kraje) a přírodních oblastí (výrobní oblasti, LFA) s cílem zajistit co největší reprezentativnost výběrového souboru FADN ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©  FADN CZ

vs  30.03.2021