ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Kontaktní pracoviště FADN CZ se podílelo na projektu UNISECO:
Porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU.

Tříletý projekt byl řešen v období 2018-2021. Projekt měl za cíl využít transdisciplinárního přístupu pro posílení udržitelnosti zemědělských systémů EU. Identifikování a pochopení sociálně-ekonomických, ekologických a politických podmínek i překážek na územní úrovni poskytne základ pro vytvoření metodického souboru nástrojů pro posouzení environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy v zemědělských systémech EU. Zpracované metodické nástroje byly testovány na úrovni případových studiích 15 evropských zemí. Praktická validace koncepčního rámce vedla k finálním doporučením pro budoucí aplikace.

Studie v ČR byla zaměřena na zachování životaschopnosti mléčných farem využívajících ekologické zemědělství jako agroekologický zemědělský systém s osvědčenými postupy na orné půdě. Zeměpisnou oblastí případové studie je kraj Vysočina. Je to tradiční zemědělský region: 60 % jeho rozlohy pokrývá zemědělská půda, z toho 77 % orná půda. Vysočina byla vybrána jako hlavní oblast produkce mléka, včetně ekologického, v České republice. Další specifičností regionu je výskyt důležitých vodních oblastí a vodních zdrojů. Vedle případových studií lze prostudovat další výstupy, např. volně dostupné vědecké články, newslettery, videa, prezentace, plakáty.

 

Více informací o projektu lze nalézt na  https://uniseco-project.eu/case-study/czech-republic   a    https://uniseco-project.eu/.

 

  

Kontaktní pracoviště FADN je spoluřešitelem mezinárodního projektu řešeném skupinou Farm Level Analysis Network při OECD:

Charakteristiky třídy a strukturální dynamika, analýza založená na případových studiích využívajících empirický přístup (2019-2020)

Empirický projekt je součástí úsilí OECD o porozumění dopadu politik a dalších faktorů na produktivitu a udržitelnost životního prostředí na úrovni farmy. Kromě dvanácti zemí, které byly doposud zpracovány, Česká republika jako jeden z nich, lze v budoucí práci počítat s dalšími případovými studiemi. Další práce by také mohla rozšířit empirické analýzy tak, aby zahrnovaly případné přechody farem mezi různými technologickými třídami v průběhu času, jakož i umožnily vyhodnocovat konkrétní politické reakce s ohledem na jednotlivé technologické třídy.

 

Drivers of farm performance (2017-2018) (Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem).

Společný projekt pracovní skupiny Farm-Level Analysis při OECD byl řešen v letech 2017 a 2018. Cílem projektu je porovnání podnikové výkonnosti mezi jednotlivými státy včetně určení nejvýznamnějších determinantů, tj. výpočet TFP podle harmonizované metodiky. Případové studie byly zpracovány za Estonsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii, Chile, Dánsko, Koreu a Norsko.

V počáteční fázi byla provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků na jejíž základě byly identifikovány porovnávané klastry zemědělských podniků na úrovni jednotlivých zemích zapojených do projektu. Následně byly posouzeny, zvoleny a uplatněny různé ukazatele výkonnosti. Zjištění celkové produktivity faktorů (TFP) zemědělských podniků bylo provedeno na základě předchozí práce OECD v této oblasti pomocí metody neparametrického indexu. Na základě těchto výsledků byla analyzována vazba mezi charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností. Zjištění o faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností bylo interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zvyšování produktivity.

 

 

Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN se aktivně účastní mezinárodního workshopu Pacioli:

Mezinárodní workshop Pacioli je zaměřený na problematiku sběru, zpracování a analyzování individuálních dat, a to zejména dat výběrového statistického šetření FADN. Workshopu se pravidelně účastní kolem 40-60 účastníků z mnoha zemí z celého světa (EU, USA, Kanada). Účastníci workshopu řeší jak aktuální problematiku spojenou se sběrem dat, tak i budoucí výhledy na organizaci šetření. Během workshopu jsou prezentovány výstupy studií a analýz vycházející převážně z databáze FADN jednotlivých zemí, tak také databáze EUFADN (administrátor DG.AGRI).

  

V roce 2018 byly na workshopu prezentovány první výsledky interního projektu Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků za účetní rok 2016.

 

V roce 2017 bylo na workshopu prezentováno řešení interního vývojového projektu Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků se zaměřením na možnosti stanovení vah jednotlivých kritérií i celých skupin (dimenzí). Dále byl prezentován výstup interního výzkumného projektu Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství – analýza technické efektivnosti.

 

V roce 2016 byl prezentován metodický postup navrženého řešení interního výzkumného projektu Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků.

 

V roce 2015 prezentován výstup interního výzkumného projektu Odhad ekonomických výsledků na základě FADN a byly diskutovány další možnosti rozvoje zkoumané problematiky.

 

V roce 2014 byla představena vyvíjená metodika predikce hospodářských výsledků v prezentací s názvem „Microsimulation model estimating Czech farm income from Farm Accountancy Data Network database“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©   FADN CZ

vs  30.03.2021